Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil | தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா பாடல் வரிகள்

Hanuman Chalisa Lyrics – The Hanuman Chalisa, composed by the legendary poet Tulsidas, is a revered devotional hymn dedicated to Lord Hanuman. It is widely regarded as one of the most powerful and popular prayers in Hinduism. This article delves into the profound significance and timeless appeal of the Hanuman Chalisa.

Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil / தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா பாடல் வரிகள்

தோஹா – 1
ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி

தோஹா – 2
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார்

சௌபாஈ (1 – 40)
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர (1)

ராமதூத அதுலித பலதாமா
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா (2)

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ (3)

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா
கானன கும்டல கும்சித கேஶா (4)

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை (5)

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன (6)

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர (7)

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா (8)

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா (9)

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே (10)

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே (11)

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ (12)

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை (13)

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா (14)

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே (15)

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா (16)

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா (17)

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ (18)

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ (19)

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே (20)

ராம துஆரே தும ரகவாரே
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே (21)

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா (22)

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை (23)

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை (24)

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா (25)

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை (26)

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா (27)

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை (28)

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா (29)

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே (30)

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா (31)

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா (32)

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை (33)

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ (34)

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ (35)

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா (36)

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ (37)

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ (38)

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா (39)

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா (40)

।। தோஹா ।।
பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப்
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப்

ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய
பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய
போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய…

 

Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi

दोहा – 1
श्री गुरु शरण सरोजा राजा निजमाना मुकुरा सुदारी
वरानौ रघुवरा विमलयशा जो दायका बलासरि

दोहा – 2
बुद्धिहीन तनुजनिकै सुमिरौ भावना कुमारा
बाला बुद्धि विद्या तेहु मोहि हरहु कलेश विकार

चौपाई (1-40)
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
जया कपिशा थिहु लोक उजकारा (1)

रामदुता अतुलिता बलदामा
अम्जनी पुत्र भावनासुदा नामा (2)

महावीर विक्रम बजरंगी
गुमति निवारा सुमति के संगी (3)

कंसाना वाराना विरजा सुवेषा
कनाना कुमदला कुमसिता केशा (4)

हतवज्र और ध्वजा विराजै
कामदे मूमजा जनेवु सजाई (5)

शमकारा सुवना केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजग वन्धना (6)

विद्याना गुनि अति चतुरा
राम काजा करिवे को अदुरा (7)

प्रभु चरित्र सुनिवे गो रजिया
रामलकना सीता मन पसिया (8)

सूक्ष्म रूपदारी सियाहि दिकावा
विकटा रूपदारी लमका जरावा (9)

भीम रूपदारी असुर संहारे
रामसंत्र के काजा संवरे (10)

लय समजीवन लगन जियाये
श्री रगवीरा हरशी उरालाये (11)

रघुपति कीन्हि बहुत पड़ै
दुमा मम प्रिया बरदाहि सम बयी (12)

सहसा वतन तुम्हारो यसाका
आसा कहि श्रीपति कंडा लाका (13)

सनागथिका ब्रह्माति मुनीषा
नरथा सारथा सहिता अहिशा (14)

यम कुबेर दिगपाल जहं दे
कवि गोविथा कहि सके कहम दे (15)

दुमा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा
राम मिलाय राजपथ दीन्हा (16)

तुम्हारो मंत्र विभीषण मन
लमकेश्वर पाये सबा जग जाना (17)

युग सहस्र योजना पारा बानू
लील्यो दही मथुरा बाला जानू (18)

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं
जलती लमकी गए असरजा नहीं (19)

दुर्गमा काजा जगत के जेठे
सुगम अनुक्रहा तुम्हारे देथे (20)

राम दुआरे दुमा रागवरे
होता न अजना बिनु बैसारे (21)

सबा सुगा लहै तुम्हारी सरना
दुमा रक्षक काहू को तारा ना (22)

अपान तेजा तुम्हारो आपै
दीनोम लोका हमका दे कम्बै (23)

भूत बिसासा निकदा नहीं हैं
महावीर जप नाम सुना (24)

नासि रोखा हरै सबा बीरा
जपता निर्मथरा हनुमथ वीरा (25)

समगता समे हनुमना सुदावै
मन कर्म वाहन ध्यान जो लावै (26)

सबा पारा राम तपस्वी राजा
दिनके काजा सागला डुमा साजा (27)

आभा मनोरथ जो कोई लै
दासु अमिता जीवन बाला पावई (28)

चारो युग पथपा तुम्हारा
है परसिता जगत उजियारा (29)

साधु संता के दुमा रघवारे
असुर निकंथन राम तुलारे (30)

अष्टसिथि नव नीति के ददा
आसा वर दीन्हा जानकी माता (31)

राम रसायन तुम्हारे भासा
सदा रहो रघुपति के दासा (32)

डुम्हारे भजना रामको बावै
जन्म जन्म के दुका पिसरा (33)

उस समय के रघुवर पुरजाइ
जहम जन्म हरिभक्त कहायी (34)

औरा देवता सिद्ध न तराई
हनुमत साई सर्व सुगा करै (35)

समगड़ा कद मिदै सप बीरा
जो सुमिरै हनुमथा बाला वीरा (36)

जै जै जै हनुमान गोसाईं
कृपा करो गुरुदेव की नईं (37)

जो सतावरा पड़ा करा गोई
सुदाहि बनती महा सुगा होय (38)

जो यह पदा हनुमान चालीसा
होया सिद्धि सखी गौरीशा (39)

तुलसीसितसा सदा हरि सेरा
कीजै नाथ हृदय महा डेरा (40)

.. दोहा.
भावना तनय संकट हरण – मंगला मुराठी रु
राम लगन सीता सहिता – हृदय पसाहु सुरभूप

सियावरा रामसंद्राकी जया
भावनासुदा हनुमानागि जया
बोलो बाई सबा संतानकी जया…

Hanuman Chalisa Lyrics kannada

ದೋಹಾ – 1
ಶ್ರೀ ಗುರು ಶರಣ ಸರೋಜ ರಾಜ ನಿಜಮಾನ ಮುಕುರ ಸುದಾರೀ
ವಾರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಾಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಬಲಸಾರೀ

ದೋಹಾ – 2
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಭವನ ಕುಮಾರ ॥
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ತೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಾಲೇಶ ವಿಕಾರ ॥

ಚೌಪೈ (1 – 40)
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ
ಜಯ ಕಪಿಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಕಾರ (1)

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲದಮಾ
ಅಮ್ಜನಿ ಪುತ್ರ ಭವನಸುದಾ ನಾಮ (2)

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಜರಂಗಿ
ಗುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ (3)

ಕಮಸನ ವರನ ವಿರಜಾ ಸುವೇಶಾ
ಕಾನನ ಕುಮ್ದಲ ಕುಂಸಿತ ಕೇಶ (4)

ಹತವಜ್ರ ಮತ್ತು ದ್ವಜ ವಿರಾಜೈ
ಕಾಮ್ದೆ ಮೂಮ್ಜ ಜನೇವು ಸಜೈ (5)

ಶಮಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ (6)

ವಿದ್ಯಾನ ಗುನಿ ಅತಿ ಚತುರಾ
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಅದೂರ (7)

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಗೋ ರಜಿಯಾ
ರಾಮಲಕನ ಸೀತಾ ಮನ ಪಸಿಯಾ (8)

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಾರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಕಾವಾ
ವಿಕಟ ರೂಪದಾರಿ ಲಮ್ಕಾ ಜರಾವಾ (9)

ಭೀಮ ರೂಪದಾರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ
ರಾಮಸಂತ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವರೇ (10)

ಲಯ ಸಂಜೀವನ ಲಗನ ಜಿಯಾಏ ॥
ಶ್ರೀ ರಾಗ್ವೀರ ಹರಶಿ ಉರಲಾಯೆ (11)

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಪದಾಈ
ದುಮಾ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಬರದಹಿ ಸಮ ಬಾಯೀ (12)

ಸಹಸ ವತನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಯಾಸಕಾ
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂದ ಲಕಾ (13)

ಸನಗತಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮತಿ ಮುನೀಶಾ
ನರತ ಸರತ ಸಹಿತ ಅಹಿಷ (14)

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ದೇ
ಕವಿ ಗೋವಿತ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಂ ದೇ (15)

ದೂಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ
ರಾಮ ಮಿಲಯ ರಾಜಪಥ ದೀನ್ಹ (16)

ತುಮ್ಹಾರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮನಃ
ಲಮಕೇಶ್ವರ ಪಾಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನ (17)

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಬಾನು
ಲೀಲ್ಯೋ ದಹಿ ಮಥುರಾ ಬಾಲಾ ಜಾನೂ (18)

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ
ಜಲತಿ ಲಂಕಿ ಗಯೇ ಅಸರಾಜ ನಹೀ (19)

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ॥
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೆ ದೇತೆ (20)

ರಾಮ ದುವಾರೇ ದೂಮ ರಾಗವರೇ ॥
ಹೋತಾ ನಾ ಅಜ್ನಾ ಬಿನು ಬೈಸಾರೆ (21)

ಸಬ ಸುಗ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರನಾ
ದುಮಾ ರಕ್ಷಕ ಕಹು ಕೋ ತಾರಾ ನಾ (22)

ಅಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಅಫಾಈ
ದೀನೋಮ್ ಲೋಕ ಹಮ್ಕಾ ದೇ ಕಂಬೈ (23)

ಭೂತ ಬಿಶಾಸ ನಿಕದ ನಾಹೀ ಅರೇ
ಮಹಾವೀರ ಜಪ ನಾಮ ಸುನಾ (24)

ನಾಸಿ ರೋಖ ಹರೈ ಸಬ ಬಿರಾ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರ (25)

ಸಮಗತ ಅದೇ ಹನುಮಾನ ಸುದಾವೈ
ಮನ ಕರ್ಮ ವಾಹನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲವೈ (26)

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜಾ
ದಿನಕೆ ಕಾಜ ಸಾಗಲ ದುಮಾ ಸಜ (27)

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಇ ಲಾಈ
ದಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಬಾಲ ಪಾವೈ (28)

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪಥಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿತ ಜಗತಾ ಉಜಿಯಾರ (29)

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ದುಮ ರಾಘವಾರೇ ॥
ಅಸುರ ನಿಕಂಠನ ರಾಮ ತುಲಾರೆ (30)

ಅಷ್ಟಸಿತಿ ನವ ನೀತಿ ಕೇ ದಾದಾ
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ (31)

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಭಾಸಾ
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸ (32)

ದುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಬಾವೈ ॥
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೆ ದುಕಾ ಪಿಸಾರ (33)

ಆ ಕಾಲದ ರಘುವರ ಪುರಜೆ
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಫಕ್ತ ಕಹಾಯೀ (34)

ಔರ ದೇವತಾ ಸಿದ್ಧ ನ ತಾರಾಈ ॥
ಹನುಮತಾ ಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಸುಗ ಕರೇ (35)

ಸಮ್ಗಡ ಕಾದ ಮಿದಾಯಿ ಸಪ ಬಿರಾ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಾಲ ವೀರ (36)

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕಿ ನಯೇ (37)

ಜೋ ಸತಾವರ ಪದ ಕರ ಗೋಈ
ಸುದಾಹಿ ಬಂತಿ ಮಹಾ ಸುಗಾ ಹೋಯೆ (38)

ಜೋ ಯಹ ಪದ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಖಿ ಗೌರೀಶ (39)

ತುಲಸಿತಸ ಸದಾ ಹರಿ ಸೇರಾ
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹಾ ದೇರಾ (40)

.. ದೋಹಾ.
ಭಾವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂ
ರಾಮ ಲಗಾನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಪಸಾಹು ಸುರಭೂಪ್

ಸಿಯಾವರ ರಾಮಸಾಂದ್ರಕೀ ಜಯ
ಭಾವನಸುದಾ ಹನುಮನಗೀ ಜಯ
ಬೋಲೋ ಬೈ ಸಬ ಸಂತಾನಕೀ ಜಯ…

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Doha – 1
Sri Guru Sarana Saroja Raja Nijamana Mukura Sudari
Varanau Raghuvara Vimalayasha Jo Dayaka Balasari

Doha – 2
Unintelligent Danujanikai Sumirau Bhavana Kumara
Bala Puthi Vidya Tehu Mohi Harahu Kalesha Vikar

Chaupai (1 – 40)
Jaya Hanumana Jnana Guna Sagara
Jaya Kapisha Thihu Loka Ujakara (1)

Ramaduta Atulitha Baladama
Amjani Putra Bhavanasuda Nama (2)

Mahavira Vikrama
Bajrangi Gumati Nivara Sumathi Ke Sangee (3)

Kamsana Varana Viraja Suvesha Kanana
Kumdala Kumsita Kesha (4)

Hatavajra Au Dwaja Virajai
Kamde Moomja Janevu Sajai (5)

Shamkara Suvana Kesari Nandana
Teja Pratapa Mahajaka Vandana (6)

Vidyavana Guni Ati Chatura
Rama Kaja Karive Ko Adura (7)

Prabhu Charitra Sunive Go Rasiya
Ramalakana Sita Mana Pasiya (8)

Sukshma Rupadari Siyahi Dikawa
Vikada Rupadari Lamka Jarava (9)

Bhima Rupadari Asura Samhaare
Ramasamtra Ke Kaja Samhaare (10)

Laya Samjivana Lagana Jayaye
Sri Ragweera Harashi Uralaye (11)

Raghupati keenhee bahuta padayee
duma mama priya baradahi sama payee (12)

Sahasa Vatana Tumharo Yasakavai
Asa Kahi Sripati Kanda Lakavai (13)

Sanagathika Brahmati Munisha
Naratha Saratha Sahita Ahisha (14)

Yama kupera dikapala jaham de
kavi kovidha kahi sake kaham de (15)

Duma Upakara Sugrivahi Keenha
Rama Milaya Rajapatha Deenha (16)

Tumharo Mantra Vibhishana Mana
Lamkeshvara Paye Sap Jaga Jana (17)

Yuga Sahasra Yojana Para Bhanu
Leelyo Dahi Mathura Bala Janu (18)

Prabu Mudrika Meli Mukha Mahee
Jalati Lamki Gaye Asaraja Nahee (19)

Durgama kaja jagata ke jethe
sugama anukraha tumhare dethe (20)

Rama Duare Duma Raghavare
Hota Na Ajna Binu Baisare (21)

Saba suga lahai tumhari sharana
tum rakshaka kahu ko tarana (22)

Aapana teja tumharo apai
dinom loka hamka te kampai (23)

Bhutha Bishasa Nikada Nahi Avai
Mahavira Japa Nama Suna (24)

Nazai Rokha Harai Saba Bira
Zapata Niramthara Hanumatha Veera (25)

Samgata Sam Hanumana Sudavai
Mana Karma Vahana Dhyana Jo Lavai (26)

Saba Para Rama Tapasvi Raja
Dinake Kaja Sagala Duma Saja (27)

Aura Manoratha Jo Koi Lavai
Dasu Amita Jivana Bala Bhavai (28)

Charo yuga paritapa tumhara
hai parasittha jagata ujiyara (29)

Sadhu Santa Ke Duma Raghavare
Asura Nikanthana Rama Thulare (30)

Ashtasithi nava nithi ke dada
asa vara dinha janaki mata (31)

Rama Rasayana Tumhare Basa
Sadha Raho Raghupati Ke Dasa (32)

Tumhare bhajana ramako bavai
janma janma ke duka bisaravai (33)

At the time Raghuvar Purajaee
Jaham Janma Hariphakta Kahaiee (34)

Aura devada siddha na tarai
hanumata sei sarva suga karai (35)

Samgada Kaad Midai Sapa Beera
Jo Sumirai Hanumatha Bala Veera (36)

Jai Jai Hanumana Kosaie
Krupa Karo Gurudeva Ki Naee (37)

Jo Shata Vara Pada Kara Koei
Sudahi Banti Maha Suga Hoei (38)

Jo Yaha Bada Hanumana Chalisa
Hoya Siddhi Sakhi Gaureesha (39)

Dulaseetasa Sada Hari Sera
Keejai Natha Hrudaya Maha Dera (40)

.. Doha.
Bhavana Tanaya Sankata Harana – Mangala Murathi Roop
Rama Lagana Seetha Sahitha – Hrudaya Pasahu Surabhup

Siyavara Ramasandrakee Jaya
Bhavanasuda Hanumanakee Jaya
Polo Bhaiee Saba Santanakee Jaya…

Legend and Significance: Unraveling the Story Behind Hanuman Chalisa

According to ancient scriptures, Lord Hanuman is an embodiment of devotion, strength, and divine grace. The Hanuman Chalisa beautifully captures the essence of his magnificence and showcases his remarkable qualities and heroic deeds. This section explores the legendary tales associated with Lord Hanuman and the significance of his role in Hindu mythology.

Melodic Renditions: Celebrating the Musical Beauty of Hanuman Chalisa

The Hanuman Chalisa has transcended boundaries and has been rendered in various musical styles and languages. Renowned artists and devotees have brought the hymn to life through melodious compositions and soul-stirring renditions. This section explores the diverse musical renditions of Hanuman Chalisa, showcasing the rich heritage and artistic interpretations that enhance its spiritual impact.

Devotional Verses: Exploring the Sacred Hymn of Hanuman Chalisa

The Hanuman Chalisa consists of forty verses written in Awadhi, a dialect of Hindi. Each verse eloquently expresses the devotion and reverence of Lord Hanuman’s devotees. This section delves into the profound meanings and spiritual teachings embedded within the verses, shedding light on the divine qualities of Lord Hanuman and the blessings he bestows upon his devotees.

Read Also:- Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil

Devotees’ Experience: Impact and Benefits of Reciting Hanuman Chalisa

Countless devotees have experienced the transformative power of reciting the Hanuman Chalisa. This section explores the profound impact it has on individuals, including spiritual growth, protection from negative energies, and the removal of obstacles. The article also highlights personal anecdotes and testimonials from devotees who have witnessed the divine blessings and miracles that arise from regular recitation of the Hanuman Chalisa.

Disclaimer – We provide lyrics for educational or singing purposes only. The copyright of the lyrics belongs to their respective owners.

Leave a Comment