Kanagathara Sothiram Lyrics in Tamil

Kanagathara Sothiram Lyrics – “Kanagathara Sothiram” is a popular Tamil devotional song that holds deep spiritual significance among the devotees of Goddess Lakshmi. The song is believed to have been composed by the revered saint Adi Shankaracharya. The term “Kanagathara” translates to “golden pot,” and “Sothiram” means “verses” or “hymn” in Tamil. The lyrics of the song beautifully describe the divine grace and blessings of Goddess Lakshmi, the Hindu goddess of wealth and prosperity. 

Kanagathara Sothiram Lyrics in Tamil

அங்கம் ஹரே:புலகபூஷன மாச்ரயந்தீ
ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம்
அங்கீக்ரு தாகில விபூதிரபாங்கலீலா
மாங்கல்ய தாஸ்து மம மங்கள தேவதாயா: 1

முக்தா முஹீர்விதததீ வதனே முராரே:
ப்ரேமத்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி
மாலா த்ருசோர் மது கரீவ மஹோத்பலே யா
ஸாமே ச்ரியம் திசது ஸாகர ஸம்பவாயா: 2

ஆமீலிதாட்ச மதிகம்ய முதா முகுந்தம்
ஆனந்த கந்த மநிமேஷ மநங்கதந்த்ரம்
ஆகேகர ஸ்தித கனீனிக பக்ஷ்ம நேத்ரம்
பூத்யை பவேன்மம புஜங்க சயாங்கனாயா: 3

பாஹ் வந்தரே மதுஜித: ச்ரித கெளஸ்துபே யா
ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி
காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாட்ச மாலா
கல்யாண மாவஹதுமே கமலாலயாயா: 4

காலாம்புதாலி லலிதோரஸி கைடபாரே:
தாராதரே ஸ்புரதியா தடிதங்கநேவ
மாதுஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மஹநீய மூர்த்தி
பத்ராணி மேதிசது பார்கவநந்தநாயா: 5

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத்
மாங்கல்ய பாஜி மதுமாதினி மன் மதேந
மய்யாபதேத் ததிஹ மந்தர மீக்ஷணார்த்தம்
மந்தாலஸம் சமகராலய கந்யகாயா: 6

விச்வாம ரேந்த்ர பதவிப்ரமதா தட்சம்
ஆநந்த ஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ அபி
ஈஷந்நிஷீ தது மயிக்ஷண மீக்ஷணார்த்தம்
மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா: 7

இஷ்டா விசிஷ்ட மதயோபி யயா தயார்த்ர
திருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் ஸுலபம் லபந்தே
திருஷ்டி : ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர திப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா: 8

தத்யாத் தயாநுபவநோ த்ரவிணாம் புதாரா
மஸ்மிந்ந கிஞ்சன விஹங்க சிசெள விஷண்ணே
துஷ்கர்ம கர்மமபனீய சிராயதூரம்
நாராயண ப்ரணயநீ நயனாம் புவாஹ: 9

கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸீந்தரீதி
சாகம்பரீதி சசி சேகர வல்லபேதி
ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிப் ப்ரலயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதாயா
தஸ்யை நமஸ்த்ரி புவநைக குரோஸ்தருண்யை!: 10

ஸ்ருத்யை நமோஸ்து சுபகர்ம பலப்ரஸீத்யை
ரத்யை நமோஸ்துரமணீய குணார்ணவாயை
சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ர நிகேதெனாயை
புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை: 11

நமோஸ்து நாலீக நிபாநநாயை
நமோஸ்து துக்தோததி ஜன்மபூம்யை
நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை
நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை: 12

நமோஸ்து தேஹேமாம்பூஜை பீடிகாயை
நமோஸ்து பூமண்டல நாயிகாயை
நமோஸ்து தேவாதிதயபராயை
நமோஸ்து சார்ங்காயுத வல்லபாயை: 13

நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகு நந்தநாயை
நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை
நமோஸ்து லஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோஸ்து தாமோதர வல்லபாயை: 14

நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸுத்யை
நமோஸ்து தேவாதி பிரார்ச்சிதாயை
நமோஸ்து நந்தாத்மஜ வல்லபாயை: 15

ஸம்பத் காரணி ஸகலேந்த்ரிய நந்தநானி
ஸாம்ராஜ்யதான விபவாநி ஸரோருஹாணி
த்வத் வந்தநானி துரிதா ஹரணோத்யதானி
மாமேவ மாதரநிசம் கலயந்து மான்யே: 16

யத்கடாட்ச ஸமுபாஸனாவிதி
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்த ஸம்பத்
ஸந்தனோதி வசனாங்க மானஸை
த்வாம் முராரிஹ்ருத யேஸ்வரீம்பஜே: 17

ஸரஸிஜ நிலயே ஸரோஜ ஹஸ்தே
தவல தமாம்சுக கந்த மால்ய சோபே
பகவதி ஹரிவல்லபே மநோஜ்ஞே
த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்: 18

திக்தஸ்திபி கனக கும்ப முகாவஸ்ருஷ்ட
ஸ்வர்வாகினி விமலசாரு ஜலாப்லு தாங்கீம
ப்ராதர் நமாமி ஜகதாம் ஜனனீமசேஷ
லோகாதி நாதக்ரு ஹிணீம் அம்ருதாப்தி புத்ரீம்: 19

கமலே கமலாட்ச வல்லபேத்வம்
கருணாபூர தரங்கிதைரபாங்கை
அவலோகய மாமநிஞ் சனானாம்
ப்ரதமம் பாத்ர மக்ருத்ரிமம் தயாயா: 20

ஸ்துவந்தியே ஸ்துதிபிரமீன் பிரந்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரி புவன மாதரம் ரமாம்
குணாதிகா குருதர பாக்ய பாகினோ
பவந்தி தே புவி புத பாவிதாசயா: 21

Kanagathara Sothiram Lyrics in English

Angam Hare: Pulakabhushana Machrayandee
Brunganganeva Mugulaparanam Damalam
Angekru Thagila Vibuthirabangalila
Mangalya Dastu Mama Mangala Devadaya: 1

Mukta muheervidathathi vatane murare:
prematrapa pranihitani kathakadani
mala thrusor madhu kariva mahotpale ya
saame chriyam disatu sagara sambavaya: 2

Amelidhatsa madhikamya mudha mukundam
ananda kanda manimesha manangatantrum
akekara stitha kaninika pakshma netram
boothiya pavenmama pujanga sayanganaya: 3

Bah Vandare Madhujita: Cridha kalastupe ya
haravaleeva harinilamayee vipathi
kamapratha bhagavatho(a)b kadatsa mala
kalyana mavahatume kamalalaya: 4

Kalamputali Lalithorasi Kaitabare:
Darathare Spuratiya Daditanganewa
Mathussamastha Jagadham Mahaneya Murthy
Badrani Medishatu Bhargavanandanaya: 5

prabtam padam prathamada: kalu yadprabhavad
mangalya bhaji madhumadini man madena
mayyapathet datiha mantara mikshanartham
manthalasam samakaralaya kanyakaya: 6

Vichvama rendra sedapramada datsam
ananda hedurathikam muravidvisho abi
ishannishi dathu maikshana meikshanartham
mintivarodhara sahotara mindraya: 7

Ishta Vishishta Madayobi Yaya Dharatra
Drishtya Trivishtabapatam Sulapam Labande
Drishti : Prahrushta Kamalodhara Diptrishtam
Pushtim Krushishta Mama Pushkara Vishtaraya: 8

Tathyat dayanuphavano travinam putara
masminna kinchana vihanga sisela vishanne
dushkarma karmamapaniya chirayathuram
narayana pranayanee nayanam puaha: 9

Keerdevadethi Garudatvaja Seendarithi Sagamprithi
Sasi Sekara Vallabedi
Srushtistitip Pralayakelishu Samstithaya
Dasiya Namastri Bhuvanaika Krostaruniyai!: 10

Sruthiya namostu Subhakarma Balaprasithiya
Rathiya namosturamaniya Gunarnavaiya
Sakthiya namostu Satapatra Nikedenayai
Pushtiya namostu Purushottama Vallabhai: 11

Namostu Naleika Nipananai
Namostu Dukdotathi Janmabhoomi
Namostu Somamrutha Sodarai
Namostu Narayana Vallabhai: 12

Namostu Dehemambujai Petikai
Namostu Bhoomantala Naikai
Namostu Devathidayaparai
Namostu Charangayutha Vallabhaii: 13

Namost Devi Bhrugu Nandanai
Namost Vishnorurasi Stithai
Namost Lashmi Kamalalaya
Namost Damodara Vallabhai: 14

Namostu Gandhi Kamalekshanai
Namosthu Bhoothiya Bhuvanaprasudhi
Namosthu Devadi Prarchitai
Namosthu Nandathmaja Vallabhbhai: 15

Sampad Factor Sakalendriya Nandanani
Samrajyathana Vibhavani Saroruhani Twat Vandanani
Patara Haranodhyathani
Mameva Matharanism Kalayandu Manye: 16

Yatgatatsa samuphasanavidhi
sevakasya sakalartha sampath
santanodhi vaananga manasi
dvam murarihruta yesvarimpaje: 17

Sarasija nilaye saroja haste
tavala tamamsuka kanda malya sobe
bhagavati harivallabhe manojjne
thriphuvana poothikari praseetha mahyam: 18

Diktastibi Kanaka Kumbha Mukhavasrushta
Swarvakini Vimalasaru Jalaplu Thankeema
Brother Namami Jagadham Jananeemasesha
Lokathi Nathakru Hineem Amrudapti Putreem: 19

Kamale Kamalaksha Vallabethvam
Karunapura Tarangitairabangai
Avalokaya Mamaninj Sananam
Pratamam Bhatra Makruthrimam Dayaya: 20

Sthuvantiye stuthiprameen pranvaham
trayimayeem thri bhuvana mataram ramam
gunadika gurudhara bhagya bhagino
bhavanti te bhuvi budha pavidasaya: 21

Read Also:- Kandar Anuboothi Lyrics in Tamil

Leave a Comment