Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil

Kanakadhara Stotram Lyrics / கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் தமிழ் வரிகள் – Dive deep into the meaning and essence of each verse of “Kanakadhara Stotram.” We decipher the poetic expressions and spiritual insights contained within the hymn, exploring the devotee’s fervent appeal to the Goddess for blessings and grace.

Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil / கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் தமிழ் வரிகள்

அங்கம்ஹரே: புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தீ

ப்ருங்காங்கநேவ முகுலாபரணம் தமாலம்

அங்கீக்ராதாகில விபூதிரபாங்கலீலா

மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்களதேவதாய:

 

முக்தாமுஹுர்விதததி வதநே முராரே:

பிரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி கதாகதாநி

மாலா த்ருஸோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா

ஸா மே ஸ்ரியம் திஸது ஸாகரஸம்பவாயா:

 

ஆமீலிதாக்ஷமதிகம்ய முதா முகுந்தம்

ஆநந்தகந்தமநிமேஷமநங்க தந்த்ரம்

ஆகேகரச்திதகநீநிகபக்ஷ?மநேத்ரம்

பூத்யை பவேந் மம புஜங்க ஸயாங்கநாயா:

 

பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ஸ்ரிதகௌஸ்துபே யா

ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபாதி

காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா

கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா:

 

காலாம்புதாலி லலிதொரஸி கைடபாரே:

தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதங்கநேவ

மாது ஸமஸ்தஜகதாம் மஹநீயமூர்த்தி:

பத்ராணி மே திஸது பார்க்கவ நந்தநாயா:

 

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத்

மாங்கல்யபாஜி மதுமாதிநி மந்மதேந

மய்யாபதேத் ததிஹ மந்த்ரமீக்ஷணார்த்தம்

மந்தாலஸம் ஸ மகராலய கந்யகாயா:

 

விஷ்வாமரேந்த்ரபத விப்ரமதாநதக்ஷம்

ஆநந்தஹேதுரதிகம் முரவித்வி÷ஷா(அ)பி

ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த்த

மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா:

 

இஷ்டாவிஷிஷ்டமதயோபி யாயா தயார்த்த

ஸ்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபதம் சுலபம் லபந்தே

திருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம்

புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா: 

 

தத்யாத் தயாநுவபநோ த்ரவிணாம்பு தாரா

மஸ்மிந்நகிஞ்சந விஹங்கஸிஸௌ விஷண்ணே

துஷ்கர்ம கர்ம மபநீய சிராய தூரம்

நாராயண ப்ரணயிநி நயநாம்புவாஹ: 

 

கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸுந்தரீதி

ஸாகம்பரீதி ஸஸிஸேகர வல்லபேதி

ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ப்ரளயகேளிஷு ஸம்ஸ்திதா யா

தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவநைக குரோஸ்தருண்யை 

 

ஸ்ருத்யை நமோஸ்து ஸுபகர்மபலப்ரஸுத்யை

ரத்யை நமோஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை

சக்த்யை நமோஸ்து சதபத்ரநிகேதநாயை

புஷ்ட்யை நமோஸ்து புரு÷ஷாத்தம வல்லபாயை 

 

நமோஸ்து நாளீகநிபாநநாயை

நமோஸ்து துக்தோததி ஜந்ம பூம்யை

நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை

நமோஸ்து நாராயண வல்லபாயை 

 

நமோஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை

நமோஸ்து பூமண்டலநாயிகாயை

நமோஸ்து தேவாதிதயாபராயை

நமோஸ்து ஸார்ங்காயுதவல்லபாயை 

 

நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகுநந்தநாயை

நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தியயை

நமோஸ்து லக்ஷ?ம்யை கமலாலயாயை

நமோஸ்து தாமோதரவல்லபாயை 

 

நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை

நமோஸ்து பூத்யை புவநப்ரஸூத்யை

நமோஸ்து தேவாதிபி ரர்ச்சிதாயை

நமோஸ்து நந்தாத்மஜவல்லபாயை 

 

சம்பத்கராணி சகலேந்த்ரிய நந்தநாதி

சாம்ராஜ்யதாநவிபவாநி ஸரோருஹாக்ஷ?

த்வத்வந்தநாதி துரிதாஹரணோத்யதாநி

மாமேவ மாதரநிஸம் கலயந்து மாந்யே 

 

யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி:

ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்தஸம்பத:

ஸந்தநோதி வசநாங்க மாநஸை:

த்வாம் முராரிஹ்ருதயேஸ்வரீம் பஜே 

 

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே

தவள தமாம்ஸுக கந்தமால்யஸோபே

பகவதி ஹரிவல்லபே மநோக்ஞே

த்ரிபுவநபூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம் 

www.hindudevotionalblog.com

திக்கஸ்திபி: கனககும்பமுகாவஸ்ருஷ்ட

ஸ்வர்வாஹிநீ விமலசாரு ஜலாப்லுதாங்கீம்

ப்ராதர்நமாமி ஜகதாம் ஜநநீ மஸேஷ

லோகாதிநாத க்ருஹிணீ மம்ருதாதிபுத்ரீம் 

 

கமலே கமலாக்ஷவல்லபே த்வம்

கருணாபுர தரங்கிதைரபாங்கை:

அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம்

ப்ரதமம் பாத்ரமக்ருத்ரிமம் தயாயா: 

 

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபிரமீபிரந்வஹம்

த்ரயீமயீம் த்ரிபுவநமாதரம் ரமாம்

குணாதிகா குருதரபாக்யபாகிந:

பவந்தி தே புவி புதபாவிதாஸயா: 

Kanakadhara Stotram Lyrics in English

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,
Mangalyadasthu mama mangala devathaya.

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,
Premathrapapranihithani gathagathani,
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram,
Akekara stiththa kaninika pashma nethram,
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala,
Kalyanamavahathu me kamalalayaya

Kalambudhaalithorasi kaida bhare,
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva,
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy,
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath,
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena,
Mayyapadetha mathara meekshanardham,
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham,
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi,
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham,
Indhivarodhara sahodharamidhiraya

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra,
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe,
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam,
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.

Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam,
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne,
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram,
Narayana pranayinee nayanambhuvaha.

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi,
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi,
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya,
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai.

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai,
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai,
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai,
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai.

Namosthu naleekha nibhananai,
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai,
Namosthu somamrutha sodharayai,
Namosthu narayana vallabhayai.

Namosthu hemambhuja peetikayai,
Namosthu bhoo mandala nayikayai,
Namosthu devathi dhaya prayai,
Namosthu Sarngayudha vallabhayai.

Namosthu devyai bhrugu nandanayai,
Namosthu vishnorurasi sthithayai,
Namosthu lakshmyai kamalalayai,
Namosthu dhamodhra vallabhayai.

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai,
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai,
Namosthu devadhibhir archithayai,
Namosthu nandhathmaja vallabhayai.

Sampath karaani sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi,
Twad vandanani dhuritha haranodhythani,
Mamev matharanisam kalayanthu manye.

Yath Kadaksha samupasana vidhi,
Sevakasya sakalartha sapadha,
Santhanodhi vachananga manasai,
Twaam murari hridayeswareem bhaje

Sarasija nilaye saroja hasthe,
Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe,
Bhagavathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta,
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim,
Prathar namami jagathaam janani masesha,
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.

Kamale Kamalaksha vallabhe twam,
Karuna poora tharingithaira pangai,
Avalokaya mamakinchananam,
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham,
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam,
Gunadhika guruthara bhagya bhagina,
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo.

 

Meaning of “Kanakadhara Stotram” in Tamil

The “Kanakadhara Stotram” is a sacred hymn dedicated to the goddess Mahalakshmi, who is revered as the embodiment of wealth, prosperity, and abundance. Composed by the great Indian philosopher and theologian Adi Shankaracharya, this hymn is a powerful invocation seeking the blessings of the goddess.

Let’s delve into the meaning of the verses of the “Kanakadhara Stotram” in Tamil:

Verse 1:

“In the rain-filled cloud, you are the lightning, And in the blooming lotus, you are the fragrance. In the universe, you are the creative power, O Goddess Mahalakshmi, I seek your blessings.”

Verse 2:

“You are the beloved consort of Lord Vishnu, Who reclines on the cosmic ocean. O Devi, with a lotus-like face, You are the embodiment of compassion.”

Verse 3:

“Your radiant smile dispels the darkness of ignorance, And your eyes, like a lotus, bring solace to the heart. O Mahalakshmi, the source of all auspiciousness, Grant me your grace.”

Verse 4:

“Adorned with beautiful ornaments and jewels, You are the epitome of elegance and grace. O Devi, I offer my salutations to you, The bestower of prosperity and happiness.”

Verse 5:

“You are the mother of all beings, Your kindness knows no bounds. O Goddess, with your divine glance, Protect me from all adversities.”

Verse 6:

“Like a mother who nurtures her child, You provide for all your devotees. O Mahalakshmi, the ocean of mercy, Shower your blessings upon me.”

Verse 7:

“You are the refuge of the destitute, The embodiment of divine bliss. O Devi, your mere glance Can transform one’s destiny.”

Verse 8:

“By reciting this Kanakadhara Stotram, May all my sins be washed away. O Goddess Mahalakshmi, the ocean of compassion, Please bestow your grace upon me.”

Melodic Renditions: Celebrating the Musical Beauty of “Kanakadhara Stotram”

Experience the mesmerizing beauty of “Kanakadhara Stotram” through various musical renditions. We showcase notable renditions by renowned artists and discuss the unique melodic interpretations that enhance the devotional experience of this sacred hymn.

Read Also:- Vinayagar Agaval Lyrics in Tamil

Legend and Significance: Unraveling the Story Behind “Kanakadhara Stotram”

Discover the captivating legend associated with “Kanakadhara Stotram” and explore the profound symbolism embedded within its verses. We explore the origins of this hymn and its connection to the divine blessings of the Goddess Lakshmi, the bestower of wealth and prosperity.

Leave a Comment