Kandar Anuboothi Lyrics in Tamil

Kandar Anuboothi Lyrics – “Kandar Anuboothi” is a revered Tamil literary work composed by the renowned poet-saint Arunagirinathar. This devotional masterpiece is an integral part of Tamil Shaiva literature, specifically focusing on Lord Murugan, also known as Lord Kartikeya or Skanda. The poem comprises soul-stirring hymns and verses that express deep devotion, praise, and surrender to Lord Murugan, extolling His divine virtues, valor, and grace. 

Kandar Anuboothi Lyrics in Tamil

ஆடும் பரி, வேல், அணிசேவல் எனப்
பாடும் பணியே பணியா அருள்வாய்
தேடும் கயமா முகனைச் செருவில்
சாடும் தனி யானைச் சகோதரனே. (1)

உல்லாச, நிராகுல, யோக இதச்
சல்லாப, விநோதனும் நீ அலையோ?
எல்லாம் அற, என்னை இழந்த நலம்
சொல்லாய், முருகா சுரபூ பதியே. (2)

வானோ? புனல் பார் கனல் மாருதமோ?
ஞானோ தயமோ? நவில் நான் மறையோ?
யானோ? மனமோ? எனை ஆண்ட இடம்
தானோ? பொருளாவது சண்முகனே. (3)

வளைபட்ட கைம் மாதொடு, மக்கள் எனும்
தளைபட்டு அழியத் தகுமோ? தகுமோ?
கிளைபட்டு எழு சூர் உரமும், கிரியும்,
தொளைபட்டு உருவத் தொடு வேலவனே. (4)

மக மாயை களைந்திட வல்ல பிரான்
முகம் ஆறும் மொழிந் தொழிந்திலனே
அகம் மாடை, மடந்தையர் என்(று) அயரும்
சகமாயையுள் நின்று தயங்குவதே. (5)

திணியான மனோ சிலை மீது, உனதாள்
அணியார், அரவிந்தம் அரும்பு மதோ?
.. பணியா? .. என, வள்ளி பதம் பணியும்
தணியா அதிமோக தயா பரனே. (6)

கெடுவாய் மனனே, கதி கேள், கரவாது
இடுவாய், வடிவேல் இறைதாள் நினைவாய்
சுடுவாய் நெடு வேதனை தூள்படவே
விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே. (7)

அமரும் பதி, கேள், அகம் ஆம் எனும் இப்
பிமரம் கெட மெய்ப் பொருள் பேசியவா
குமரன் கிரிராச குமாரி மகன்
சமரம் பெரு தானவ நாசகனே. (8)

மட்டூர் குழல் மங்கையர் மையல் வலைப்
பட்டு, ஊசல்படும் பரிசு என்று ஒழிவேன்?
தட்டு ஊடு அற வேல் சயிலத்து எறியும்
நிட்டூர நிராகுல, நிர்பயனே. (9)

கார் மா மிசை காலன் வரில், கலபத்
தேர்மா மிசை வந்து, எதிரப் படுவாய்
தார் மார்ப, வலாரி தலாரி எனும்
சூர்மா மடியத் தொடுவே லவனே. (10)

கூகா என என் கிளை கூடி அழப்
போகா வகை, மெய்ப்பொருள் பேசியவா
நாகாசல வேலவ நாலு கவித்
தியாகா சுரலோக சிகாமணியே. (11)

செம்மான் மகளைத் திருடும் திருடன்
பெம்மான் முருகன், பிறவான், இறவான்
.. சும்மா இரு, சொல் அற .. என்றலுமே
அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலனே. (12)

முருகன், தனிவேல் முனி, நம் குரு … என்று
அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ
உரு அன்று, அரு அன்று, உளது அன்று, இலது அன்று,
இருள் அன்று, ஒளி அன்று என நின்றதுவே. (13)

கைவாய் கதிர்வேல் முருகன் கழல்பெற்று
உய்வாய், மனனே, ஒழிவாய் ஒழிவாய்
மெய் வாய் விழி நாசியொடும் செவி ஆம்
ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே. (14)

முருகன், குமரன், குகன், என்று மொழிந்து
உருகும் செயல் தந்து, உணர்வு என்று அருள்வாய்
பொரு புங்கவரும், புவியும் பரவும்
குருபுங்கவ, எண் குண பஞ்சரனே. (15)

பேராசை எனும் பிணியில் பிணிபட்டு
ஓரா வினையேன் உழலத் தகுமோ?
வீரா, முது சூர் பட வேல் எறியும்
சூரா, சுர லோக துரந்தரனே. (16)

யாம் ஓதிய கல்வியும், எம் அறிவும்
தாமே பெற, வேலவர் தந்ததனால்
பூ மேல் மயல் போய் அறம் மெய்ப் புணர்வீர்
நாமேல் நடவீர், நடவீர் இனியே. (17)

உதியா, மரியா, உணரா, மறவா,
விதி மால் அறியா விமலன் புதல்வா,
அதிகா, அநகா, அபயா, அமரா
பதி காவல, சூர பயங் கரனே. (18)

வடிவும் தனமும் மனமும் குணமும்
குடியும் குலமும் குடிபோ கியவா
அடி அந்தம் இலா அயில் வேல் அரசே
மிடி என்று ஒரு பாவி வெளிப்படினே. (19)

அரிதாகிய மெய்ப் பொருளுக்கு அடியேன்
உரிதா உபதேசம் உணர்த்தியவா
விரிதாரண, விக்ரம வேள், இமையோர்
புரிதாரக, நாக புரந்தரனே. (20)

கருதா மறவா நெறிகாண, எனக்கு
இருதாள் வனசம் தர என்று இசைவாய்
வரதா, முருகா, மயில் வாகனனே
விரதா, சுர சூர விபாடணனே. (21)

காளைக் குமரேசன் எனக் கருதித்
தாளைப் பணியத் தவம் எய்தியவா
பாளைக் குழல் வள்ளி பதம் பணியும்
வேளைச் சுர பூபதி, மேருவையே. (22)

அடியைக் குறியாது அறியா மையினால்
முடியக் கெடவோ? முறையோ? முறையோ?
வடி விக்ரம வேல் மகிபா, குறமின்
கொடியைப் புணரும் குண பூதரனே (23)

கூர்வேல் விழி மங்கையர் கொங்கையிலே
சேர்வேன், அருள் சேரவும் எண்ணுமதோ
சூர் வேரொடு குன்று தொளைத்த நெடும்
போர் வேல, புரந்தர பூபதியே. (24)

மெய்யே என வெவ்வினை வாழ்வை உகந்து
ஐயோ, அடியேன் அலையத் தகுமோ?
கையோ, அயிலோ, கழலோ முழுதும்
செய்யோய், மயில் ஏறிய சேவகனே. (25)

ஆதாரம் இலேன், அருளைப் பெறவே
நீதான் ஒரு சற்றும் நினைந்திலையே
வேதாகம ஞான விநோத, மன
அதீதா சுரலோக சிகாமணியே. (26)

மின்னே நிகர் வாழ்வை விரும்பிய யான்
என்னே விதியின் பயன் இங்கு இதுவோ?
பொன்னே, மணியே, பொருளே, அருளே,
மன்னே, மயில் ஏறிய வானவனே. (27)

ஆனா அமுதே, அயில் வேல் அரசே,
ஞானாகரனே, நவிலத் தகுமோ?
யான் ஆகிய என்னை விழுங்கி, வெறும்
தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே. (28)

இல்லே எனும் மாயையில் இட்டனை நீ
பொல்லேன் அறியாமை பொறுத்திலையே
மல்லேபுரி பன்னிரு வாகுவில் என்
சொல்லே புனையும் சுடர் வேலவனே. (29)

செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவன், அன்று
ஒவ்வாதது என உணர்வித் ததுதான்
அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றது அலால்
எவ்வாறு ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவே. (30)

பாழ்வாழ்வு எனும் இப் படுமாயையிலே
வீழ்வாய் என என்னை விதித்தனையே
தாழ்வானவை செய்தன தாம் உளவோ?
வாழ்வாய் இனி நீ மயில் வாகனனே. (31)

கலையே பதறிக், கதறித் தலையூடு
அலையே படுமாறு, அதுவாய் விடவோ?
கொலையே புரி வேடர் குலப் பிடிதோய்
மலையே, மலை கூறிடு வாகையனே. (32)

சிந்தாகுல இல்லொடு செல்வம் எனும்
விந்தாடவி என்று விடப் பெறுவேன்
மந்தாகினி தந்த வரோதயனே
கந்தா, முருகா, கருணாகரனே. (33)

சிங்கார மடந்தையர் தீநெறி போய்
மங்காமல் எனக்கு வரம் தருவாய்
சங்க்ராம சிகாவல, சண்முகனே
கங்காநதி பால, க்ருபாகரனே. (34)

விதிகாணும் உடம்பை விடா வினையேன்
கதிகாண மலர்க் கழல் என்று அருள்வாய்?
மதி வாள்நுதல் வள்ளியை அல்லது பின்
துதியா விரதா, சுர பூபதியே. (35)

நாதா, குமரா நம என்று அரனார்
ஓதாய் என ஓதியது எப்பொருள் தான்?
வேதா முதல் விண்ணவர் சூடும் மலர்ப்
பாதா குறமின் பத சேகரனே.(36)

கிரிவாய் விடு விக்ரம வேல் இறையோன்
பரிவாரம் எனும் பதம் மேவலையே
புரிவாய் மனனே பொறையாம் அறிவால்
அரிவாய் அடியோடும் அகந்தையையே. (37)

ஆதாளியை, ஒன்று அறியேனை அறத்
தீது ஆளியை ஆண்டது செப்புமதோ
கூதாள கிராத குலிக்கு இறைவா
வேதாள கணம் புகழ் வேலவனே. (38)

மாஏழ் சனனம் கெட மாயைவிடா
மூஏடணை என்று முடிந்திடுமோ
கோவே, குறமின் கொடிதோள் புணரும்
தேவே சிவ சங்கர தேசிகனே. (39)

வினை ஓட விடும் கதிர் வேல் மறவேன்
மனையோடு தியங்கி மயங்கிடவோ?
சுனையோடு, அருவித் துறையோடு, பசுந்
தினையோடு, இதணோடு திரிந்தவனே. (40)

சாகாது, எனையே சரணங் களிலே
கா கா, நமனார் கலகம் செயும் நாள்
வாகா, முருகா, மயில் வாகனனே
யோகா, சிவ ஞான உபதேசிகனே. (41)

குறியைக் குறியாது குறித்து அறியும்
நெறியைத் தனிவேலை நிகழ்த்திடலும்
செறிவு அற்று, உலகோடு உரை சிந்தையும் அற்று
அறிவு அற்று, அறியாமையும் அற்றதுவே. (42)

தூசா மணியும் துகிலும் புனைவாள்
நேசா முருகா நினது அன்பு அருளால்
ஆசா நிகளம் துகளாயின பின்
பேசா அநுபூதி பிறந்ததுவே. (43)

சாடும் தனிவேல் முருகன் சரணம்
சூடும் படி தந்தது சொல்லு மதோ?
வீடும், சுரர் மாமுடி, வேதமும், வெம்
காடும், புனமும் கமழும் கழலே. (44)

கரவாகிய கல்வி உளார் கடை சென்று
இரவா வகை மெய்ப் பொருள் ஈகுவையோ?
குரவா, குமரா, குலிசாயுத, குஞ்
சரவா, சிவயோக தயாபரனே. (45)

எம் தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ
சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்து எனையாள்
கந்தா, கதிர் வேலவனே, உமையாள்
மைந்தா, குமரா, மறை நாயகனே. (46)

ஆறு ஆறையும் நீத்து அதன் மேல் நிலையைப்
பேறா அடியேன், பெறுமாறு உளதோ?
சீறாவரு சூர் சிதைவித்து, இமையோர்
கூறா உலகம் குளிர்வித்தவனே. (47)

அறிவு ஒன்று அற நின்று, அறிவார் அறிவில்
பிறிவு ஒன்று அற நின்ற, பிரான் அலையோ?
செறிவு ஒன்று அற வந்து, இருளே சிதைய
வெறி வென்றவரோடு உறும் வேலவனே. (48)

தன்னந் தனி நின்றது, தான் அறிய
இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப் பதுவோ?
மின்னும் கதிர் வேல் விகிர்தா, நினைவார்
கின்னம் களையும் க்ருபை சூழ் சுடரே. (49)

மதிகெட்டு அறவாடி, மயங்கி, அறக்
கதிகெட்டு, அவமே கெடவோ கடவேன்?
நதி புத்திர, ஞான சுகாதிப, அத்
திதி புத்திரர் வீறு அடு சேவகனே. (50)

உருவாய் அருவாய், உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய், மணியாய் ஒளியாய்க்
கருவாய் உயிராய்க், கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய், அருள்வாய் குகனே. (51)

Kandar Anuboothi Lyrics in English

It is the task of singing Aadum Pari, Vel, and Teamsevaal, the lone elephant brother who beats
Kayama Mukana in the Seru, who is looking for grace. (1)

Ullasa, Nirakula, Yoga Itach
Sallaba, Vinothanum, are you wandering?
Dear all, you have said goodbye to me
, Muruga Surabhu Padiye. (2)

the sky? Funnel Bar Kanal Marutham?
Wisdom or kindness? Did I disappear?
Yano? Mind? Is it the place that ruled me
? The object is Shanmugane. (3)

Is it worth it to perish with a bent heart and a people
? Is it worth it?
Klaipattu Esru Sur Urumum, Kiri,
Tolaipattu Urututu Velavana. (4)

A person who is able to remove the great delusion is the one who
works with his face and tongue . (5)

On the idol of the mind, you
will wear, Aravindam Arumbu Madho?
.. mission? .. as, valli padam paniyum
taniya atimoga daya parane. (6)

Bad mind, listen to fate, don’t worry
, don’t worry,
burn your heart, let go of pain,
let go of everything. (7)

Amarum padi, kele, agam am,
did you speak the true meaning of this bimara,
Kumaran Girirasa Kumari son of
Samaram Peru Dhanava Nasagane. (8)

Shall I eliminate it as a gift that is webbed with silk and swinging from the matur hose ?
Nirbhaya is Nirbhaya, the Nirtura Nirakhula, who throws the ara vela through the plate. (9)

In Kar Ma Misai Kalan Var, Kalapat
Therma Misai comes, opposite Paduai
Dhar Marpa, Valari Talari
Surma Madiya Touchue Lavane. (10)

As Kooga
, my
branch gathers and
weeps. (11)

Bemman Murugan, the thief who steals Semman’s daughter ,
will die, will die. (12)

Murugan, Thanivel Muni, our Guru…
with the grace of knowing and knowing, it stood
as Uru on, Aru on, Uladu on, Iladu on,
Darkness on, Light on the day. (13)

Kaivai Kathirvel Murugan is heard by
Uivai, Manane, Abulivai Abulivai
Mei Vai Vili Nasidum Sevi Am
Ivai Avavinya. (14)

Murugan, Kumaran, Kugan,
the action that melts, giving grace as consciousness
, and the earth spreading
Gurubungava, number Guna Pancharane. (15)

Is it worth it to be entangled in the trap of greed ?
Vira, Sura loka Durantharane
, Sura who throws mudu Sura image. (16)

To get the education and our knowledge that you have taught
yourself, because of the work given by the worker,
the peacock will go to the flower and spread the truth of virtue and
walk on us, walk on us. (17)

Udiya, Maria, Parvaya, Marava,
Vidhi Mal Anara Vimalan Butulava,
Atika, Anaka, Abaya, Amara
Pati Kavala, Sura Payang Karane. (18)

A sinner declares that form, body, mind, character,
family, and clan, kudipo kiava
adi andam ila ail vel araese midi. (19)

Adeyen
Urita Upadesam Parvathiyava
Viridharana, Vikrama Vel, Imaiyor
Puritaharaka, Naga Purantharane for the rare true substance. (20)

Gara marava narimakaana,
Isaivai varada to give me irudala vanasam
, Muruga, peacock vahanane vrata
, sura sura vipadanane. (21)

Considering the bull Kumaresan,
the sheet paniyam tavam eithiava
palai kuzhal valli padam panyum
time Sura Bhupati, Meruvaye. (22)

Do you want to damage your hair with an ignorant ink
? Method? Method?
Vadi Vikrama Vel Makiba,
Guna Butharane who burns Kuram’s flag (23)

I will join the Korvel Vili Mangaiyar Kongai
, I will join the Arul Chera, and I will pray for
the hill with the root of the mountain
, Purandara Bhupathi. (24)

Is it worth it to live a life as true as it is
, O slave?
Hand, eye, and neck
do it all, O peacock-mounted servant. (25)

I am the source, you are the one who never thought to get the grace,
Vedhakama Jnana Vinotha, Mana
Atheeta Suraloka Chikamani. (26)

Is this the purpose of the fate of Yan who wanted Minne Nikar life ?
Ponne, Mani, Bhakta, Arula,
Manne, Peacock Mounted Angel. (27)

But Amude, king of Ail Vel,
wise one, is it worth it?
Yan Yaga swallowed me and
stood alone for the moment. (28)

In the delusion of saying no, you will
be killed by ignorance . (29)

Dika Velavan in the form of Sevvan,
felt that it was different that day
and knew that Alal knew
how to make someone happy. (30)

Did the lowly things make
me fall into this abyss of eternal life ? Live now, you peacock. (31)

Let the art be shaken, crying and
shaking its head, let it be?
Killing is the death of the Vedder clan. (32)

I will get more than Vintadavi, the wealth of Sindakula,
Mandakini Tanta Varodayane
Ganda, Muruga, Karunakarane. (33)

Sangrama Chikavala, Sanmukane Ganganadi Pala, Krupakarane,
grant me the boon that the Sinkara Madantayyar will not fade away. (34)

Will you bless me with a beautiful flower head ?
Madi Valnuthan Vallii or then
Duthiya Vrata, Sura Bhupatiye. (35)

What is the meaning of Nata, Kumara Nama
recited by Aranar Odai?
From Veda to Vinnavar the flowery
path Kuramin Patha Sekarane.(36)

Let go of Vikrama, the Lord’s
Parivaram,
and understand the meaning of the Lord
‘s Parivaram. (37)

Aadali, one of them is
not
known. (38)

Shiva Shankara Desikane is the God
who ends up saying that
the poor person has lost his vanity, and Kuram’s flag is the shoulder of the god.
(39)

Shall I be enchanted by the rays of the sun that I will forget
?
He is the one who wanders with sun, with waterfall,
with green wheat, with this. (40)

I will not die, I
will surrender myself, the day when Namanar will rebel
, Vaga, Muruga, Mayil Vahanane
Yoga, Shiva Gnana Upadeshikan. (41)

Self-
concentration is the practice of knowing about the non-marking of the mark ,
and it is devoid of knowledge and ignorance. (42)

By the grace of Nesa Muruga, the fabricator of dust and bells and tears,
Asa Niglam became dusty and then
Besa Anubhuthi was born. (43)

Sadum Thanivel Murugan
gave the stanza step by step, mado?
The house, Surar Mamudi, Veda, Vem
forest, Punam and Kamal are also Kaaleh. (44)

Is it equivalent to going to the store and going to the store ?
Kurava, Kumara, Kulisayutha, Kunj
Sarava, Sivayoga Dayaparane. (45)

My mother and my gracious father, you
have solved all the problems that have become a sin
, my Kanda, Kadir Velavane, Umaiyal
Mainda, Kumara, My hidden hero. (46)

I have removed all the six and
hit the upper position, do you want to get it?
He who broke the mood of Siravaru,
who cooled the world when Imaiyor said. (47)

Knowledge has stopped, the knowledge of knowledge
has stopped, is it Prana wave?
Concentration came, and the dark wretch
roared with the vanquisher. (48)

It stood alone,
can it be played by someone else?
Shining ray veel Vikirta, Ninwar
kinnam also grace surrounds the flame. (49)

Madigetu Aravadi, enchanted, Arak
Kadigetu, she herself will die?
Nadi Putra, Gnana Sukhatipa, At
Diti Putra Viru Adu Sevagane. (50)

Uruai Aruvai, Ulatai Ilatai
Maruvai Malarai, Bell as light,
Karvai as life, Kadiya as destiny,
Kurvai revenue, Arulvai Kugane. (51)

Read Also:- Thiruvasagam Lyrics in Tamil

Leave a Comment