Kannana Kanne Song Lyrics in Tamil

Kannana Kanne Song Lyrics in Tamil / தமிழில் கண்ணனா கண்ணே பாடல் வரிகள் – “Kannana Kanne Song” is a mesmerizing Tamil composition that has captured the hearts of music lovers. With its enchanting melody, evocative lyrics, and soulful rendition, the song has become a favorite among listeners. This article delves into the various aspects of the song, exploring its meaning, impact, and the talented individuals behind its creation.

Kannana Kanne Song Details

  • Movie : Visvasam
  • Music composer- D. Iman
  • Singer- Sid Sriram

Kannana Kanne Song Lyrics in Tamil / தமிழில் கண்ணனா கண்ணே பாடல் வரிகள்

“ஆண் குரலில் : கண்ணான கண்ணே…
கண்ணான கண்ணே…
என் மீது சாய வா…
புண்ணான நெஞ்சை…
பொன்னான கையால்…
பூ போல நீவ வா…

ஆண் குரலில் : நான் காத்து நின்றேன்…
காலங்கள் தோறும்…
என் ஏக்கம் தீருமா…

ஆண் குரலில் : நான் பார்த்து நின்றேன்…
பொன் வானம் எங்கும்…
என் மின்னல் தோன்றுமா…

ஆண் குரலில் : தண்ணீராய் மேகம் தூறும்…
கண்ணீர் சேரும்…
கற்கண்டாய் மாறுமா…

ஆண் குரலில் : ஆராரி… ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…
ஆராரி… ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…

ஆண் குரலில் : ஆராரி… ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…
ஆராரி… ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…

ஆண் குரலில் : கண்ணான கண்ணே…
கண்ணான கண்ணே…
என் மீது சாய வா…
புண்ணான நெஞ்சை…
பொன்னான கையால்…
பூ போல நீவ வா…

ஆண் குரலில் : ஆஆ… ஆஅ… ஆஅ… ஆஅ…
ஆஅ…. ஆஅ…. ஆஅ…. ஆ..

ஆண் குரலில் : அலை கடலின் நடுவே…
அலைந்திடவா தனியே…
படகெனவே உனையே…
பார்த்தேன் கண்ணே….

ஆண் குரலில் : புதை மணலில் வீழ்ந்து…
புதைந்திடவே இருந்தேன்…
குறு நகை எரிந்தே…
மீட்டாய் என்னை…

ஆண் குரலில் : விண்ணோடும் மண்ணோடும் வாடும்…
பெரும் ஊஞ்சல்… மனதோரம்…
கண்பட்டு நூல் விட்டு போகும்…
என ஏதோ… பயம் கூடும்…

ஆண் குரலில் : மயில் ஒன்றை பார்க்கிறேன்…
மழையாகி ஆடினேன்…
இந்த உற்சாகம் போதும்…
சாக தோன்றும்… இதே வினாடி…

ஆண் குரலில் : கண்ணான கண்ணே…
கண்ணான கண்ணே…
என் மீது சாய வா…
புண்ணான நெஞ்சை…
பொன்னான கையால்…
பூ போல நீவ வா…

ஆண் குரலில் : நீ தூங்கும் போது…
உன் நெற்றி மீது…
முத்தங்கள் வைக்கணும்…

ஆண் குரலில் : போர்வைகள் போர்த்தி…
போகாமல் தாழ்த்தி…
நான் காவல் காக்கணும்…
எல்லோரும் தூங்கும் நேரம்…
நானும் நீயும் மௌனத்தில் பேசணும்…

ஆண் குரலில் : ஆராரி ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…
ஆராரி ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…

ஆண் குரலில் : ஆராரி… ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…
ஆராரி… ராரோ ராரோ ராரோ ஆராரி ராரோ…

ஆண் குரலில் : கண்ணான கண்ணே…
கண்ணான கண்ணே…”

 

Kannana Kanne Song Lyrics in English

Man Voice : My beautiful eyes…
my beautiful eyes…
come on me…
painful chest…
with golden hand…
come on me like a flower…

Man Voice : I waited…
for ages…
for my longing to end…

Male Voice : I stood watching…
where is the golden sky…
will my lightning appear…

Man Voice : The cloud will rain like water…
tears will accumulate…
will it turn into stone…

Male Voice : Arari… raro raro raro arari raro…
arari… raro raro raro arari raro…

Male Voice : Arari… raro raro raro arari raro…
arari… raro raro raro arari raro…

Man Voice : My beautiful eyes…
my beautiful eyes…
come on me…
painful chest…
with golden hand…
come on me like a flower…

Male Voice : Aaah… aaah… aaah… aaah…
aaah…. Ahh…. Ahh…. Cow..

Man Voice : In the middle of the ocean of waves…
wander alone… I saw
you as a boat…
my dear…

Man Voice : I fell in the quicksand…
I was buried…
My necklace was burning…
You saved me…

Man Voice : Wither with the sky and the earth…
a big swing… the mind… something like
the thread will be left … there will be fear…

Man Voice : I see a peacock…
I danced like rain…
Enough of this excitement…
It seems to die… This very second…

Man Voice : My beautiful eyes…
my beautiful eyes…
come on me…
painful chest…
with golden hand…
come on me like a flower…

Man Voice : When you sleep… I want to put kisses
on your forehead …

Man Voice : wrap the blankets…
don’t go down…
I want to keep watch…
everyone sleeps…
you and I want to talk in silence…

Male Voice : Arari Raro Raro Raro Arari Raro…
Arari Raro Raro Raro Arari Raro…

Male Voice : Arari… raro raro raro arari raro…
arari… raro raro raro arari raro…

Man Voice : My dear…
My dear…”

Meaning and Themes in “Kannana Kanne Song”

“Kannana Kanne Song” encapsulates deep emotions and explores themes of love, longing, and nostalgia. The lyrics poetically convey the beauty and allure of a beloved, drawing parallels to the captivating beauty of nature. The song’s words paint vivid imagery of the cherished moments shared with a loved one and the bittersweet emotions that accompany memories. It resonates with listeners who can relate to the feelings of affection, yearning, and longing depicted in the song.

Read Also:- Pirai Thedum Song Lyrics in Tamil

Impact and Reception of “Kannana Kanne Song”

“Kannana Kanne Song” has made a significant impact on both the music industry and the audience. Since its release, the song has garnered immense popularity and appreciation for its melodious composition and emotive lyrics. It has received widespread acclaim, with listeners praising its captivating tune, heartfelt vocals, and relatable themes. The song’s ability to evoke emotions and strike a chord with the audience has contributed to its enduring appeal.

Overview and Popularity of “Kannana Kanne Song”

“Kannana Kanne Song” has gained immense popularity among Tamil music enthusiasts. Its catchy melody, soothing rhythm, and memorable lyrics have resonated with listeners of all ages. The song has amassed millions of views and streams on digital platforms, further cementing its status as a beloved composition. Its popularity can be attributed to its artistic brilliance, captivating performances, and the emotional connection it establishes with the audience.

Composer and Lyricist of “Kannana Kanne Song”

The captivating composition of “Kannana Kanne Song” was crafted by the talented music director D. Iman. Known for their exceptional musical prowess and ability to create unforgettable melodies, D. Iman has left an indelible mark on the Tamil music industry. The soul-stirring lyrics of the song were penned by the esteemed lyricist Lotus. Their profound words beautifully complement the melody, adding depth and emotion to the composition.

FAQ (Frequently Asked Questions):

1. What is the meaning of “Kannana Kanne” in English?

Ans. “Kannana Kanne” roughly translates to “Dearest Eyes” or “Beloved Eyes” in English. The song likely conveys affection and admiration.

2. How has “Kannana Kanne” been received by audiences and critics?

Ans. “Kannana Kanne” has been well-received for its emotional depth, melodious composition, and Sid Sriram’s soulful rendition. It has touched the hearts of fans of Tamil music.

3. Can you provide more information about the film “Viswasam” and its storyline?

Ans. “Viswasam” is a Tamil film that features a significant cast and explores a variety of themes. To gain a comprehensive understanding of the movie’s plot and narrative, it is recommended to watch the film or refer to film reviews and summaries.

4. Is there a specific context in “Viswasam” where “Kannana Kanne” is featured prominently?

Ans. To understand the song’s role within the movie and its connection to particular scenes, it’s best to watch “Viswasam” and experience the context in which “Kannana Kanne” is used.

Disclaimer – We provide lyrics for educational or singing purposes only. The copyright of the lyrics belongs to their respective owners.

Leave a Comment