Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil | ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள்

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil / ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள் – In the celestial realms of Hindu spirituality, the mesmerizing chant of Sri Lalitha Sahasranamam reverberates, weaving a tapestry of devotion and divine connection. Comprising a thousand sacred names, this ethereal hymn exalts Goddess Lalitha Devi, the epitome of feminine energy and grace. As we embark on this spiritual odyssey, let us immerse ourselves in the essence and significance of Sri Lalitha Sahasranamam.

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil / ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்

“ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ |
ஓம் தே³வகார்யஸமுத்³யதாயை நம꞉ |
ஓம் உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ராபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் சதுர்பா³ஹுஸமன்விதாயை நம꞉ |
ஓம் ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ |
ஓம் மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³யை நம꞉ | 10

ஓம் பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகாயை நம꞉ |
ஓம் நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம꞉ |
ஓம் சம்பகாஶோகபுன்னாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசாயை நம꞉ |
ஓம் குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டி³தாயை நம꞉ |
ஓம் அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³லிகஸ்த²லஶோபி⁴தாயை நம꞉ |
ஓம் முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருக³னாபி⁴விஶேஷகாயை நம꞉ |
ஓம் வத³னஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருஹதோரணசில்லிகாயை நம꞉ |
ஓம் வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாப⁴லோசனாயை நம꞉ |
ஓம் நவசம்பகபுஷ்பாப⁴னாஸாத³ண்ட³விராஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் தாராகாந்திதிரஸ்காரினாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுராயை நம꞉ | 20

ஓம் கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுப்தகர்ணபூரமனோஹராயை நம꞉ |
ஓம் தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபனோடு³பமண்ட³லாயை நம꞉ |
ஓம் பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபு⁴வே நம꞉ |
ஓம் நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீன்யக்காரிரத³னச்ச²தா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ |
ஓம் கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ந்தராயை நம꞉ |
ஓம் நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவினிர்ப⁴த்ஸிதகச்ச²ப்யை நம꞉ |
ஓம் மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை நம꞉ |
ஓம் அனாகலிதஸாத்³ருஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ராயை நம꞉ | 30

ஓம் கனகாங்க³த³கேயூரகமனீயபு⁴ஜான்விதாயை நம꞉ |
ஓம் ரத்னக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லான்விதாயை நம꞉ |
ஓம் காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை நம꞉ |
ஓம் நாப்⁴யாலவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வய்யை நம꞉ |
ஓம் லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுன்னேயமத்⁴யமாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்தனபா⁴ரத³லன்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயாயை நம꞉ |
ஓம் அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதட்யை நம꞉ |
ஓம் ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதா³மபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ |
ஓம் காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயான்விதாயை நம꞉ |
ஓம் மாணிக்யமகுடாகாரஜானுத்³வயவிராஜிதாயை நம꞉ | 40

ஓம் இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴காயை நம꞉ |
ஓம் கூ³ட⁴கூ³ல்பா²யை நம꞉ |
ஓம் கூர்மப்ருஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ன்விதாயை நம꞉ |
ஓம் நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ன்னநமஜ்ஜனதமோகு³ணாயை நம꞉ |
ஓம் பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருதஸரோருஹாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜாயை நம꞉ |
ஓம் மராளீமந்த³க³மனாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாலாவண்யஶேவத⁴யே நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாருணாயை நம꞉ |
ஓம் அனவத்³யாங்க்³யை நம꞉ | 50

ஓம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஶிவாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வாதீ⁴னவல்லபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமன்னக³ரனாயிகாயை நம꞉ |
ஓம் சிந்தாமணிக்³ருஹாந்தஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் கத³ம்ப³வனவாஸின்யை நம꞉ | 60

ஓம் ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் காமாக்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் காமதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமானாத்மவைபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து³ரவ்ரஜஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருதாயை நம꞉ |
ஓம் சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருதாயை நம꞉ |
ஓம் கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³னாதா²புரஸ்க்ருதாயை நம꞉ | 70

ஓம் ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்⁴யகா³யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴ண்ட³ஸைன்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை நம꞉ |
ஓம் நித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமனந்தி³தாயை நம꞉ |
ஓம் மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதாயை நம꞉ |
ஓம் விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனந்தி³தாயை நம꞉ |
ஓம் காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வராயை நம꞉ |
ஓம் மஹாக³ணேஶனிர்பி⁴ன்னவிக்⁴னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் கராங்கு³ளினகோ²த்பன்னநாராயணத³ஶாக்ருத்யை நம꞉ | 80

ஓம் மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னினிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைனிகாயை நம꞉ |
ஓம் காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்த³க்³த⁴ஸபா⁴ண்டா³ஸுரஶூன்யகாயை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம꞉ |
ஓம் ஹரனேத்ராக்³னிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவனௌஷத்⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜாயை நம꞉ |
ஓம் கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் மூலமந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் மூலகூடத்ரயகளேப³ராயை நம꞉ |
ஓம் குலாம்ருதைகரஸிகாயை நம꞉ | 90

ஓம் குலஸங்கேதபாலின்யை நம꞉ |
ஓம் குலாங்க³னாயை நம꞉ |
ஓம் குலாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் கௌளின்யை நம꞉ |
ஓம் குலயோகி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் அகுலாயை நம꞉ |
ஓம் ஸமயாந்தஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை நம꞉ |
ஓம் மூலாதா⁴ரைகனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம꞉ | 100

ஓம் மணிபூராந்தருதி³தாயை நம꞉ |
ஓம் விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் தடில்லதாஸமருச்யை நம꞉ |
ஓம் ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் குண்ட³லின்யை நம꞉ | 110

ஓம் பி³ஸதந்துதனீயஸ்யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴வான்யை நம꞉ |
ஓம் பா⁴வனாக³ம்யாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴த்³ரப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴த்³ரமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்திப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்திக³ம்யாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்திவஶ்யாயை நம꞉ | 120

ஓம் ப⁴யாபஹாயை நம꞉ |
ஓம் ஶாம்ப⁴வ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶாரதா³ராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶர்வாண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶர்மதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் ஶாங்கர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீகர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶாதோத³ர்யை நம꞉ | 130

ஓம் ஶாந்திமத்யை நம꞉ |
ஓம் நிராதா⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் நிரஞ்ஜனாயை நம꞉ |
ஓம் நிர்லேபாயை நம꞉ |
ஓம் நிர்மலாயை நம꞉ |
ஓம் நித்யாயை நம꞉ |
ஓம் நிராகாராயை நம꞉ |
ஓம் நிராகுலாயை நம꞉ |
ஓம் நிர்கு³ணாயை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்களாயை நம꞉ | 140

ஓம் ஶாந்தாயை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்காமாயை நம꞉ |
ஓம் நிருபப்லவாயை நம꞉ |
ஓம் நித்யமுக்தாயை நம꞉ |
ஓம் நிர்விகாராயை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாயை நம꞉ |
ஓம் நிராஶ்ரயாயை நம꞉ |
ஓம் நித்யஶுத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் நித்யபு³த்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் நிரவத்³யாயை நம꞉ | 150

ஓம் நிரந்தராயை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்காரணாயை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்களங்காயை நம꞉ |
ஓம் நிருபாத⁴யே நம꞉ |
ஓம் நிரீஶ்வராயை நம꞉ |
ஓம் நீராகா³யை நம꞉ |
ஓம் ராக³மத²ன்யை நம꞉ |
ஓம் நிர்மதா³யை நம꞉ |
ஓம் மத³னாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் நிஶ்சிந்தாயை நம꞉ | 160

ஓம் நிரஹங்காராயை நம꞉ |
ஓம் நிர்மோஹாயை நம꞉ |
ஓம் மோஹனாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் நிர்மமாயை நம꞉ |
ஓம் மமதாஹந்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்பாபாயை நம꞉ |
ஓம் பாபனாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்க்ரோதா⁴யை நம꞉ |
ஓம் க்ரோத⁴ஶமன்யை நம꞉ |
ஓம் நிர்லோபா⁴யை நம꞉ | 170

ஓம் லோப⁴னாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் நி꞉ஸம்ஶயாயை நம꞉ |
ஓம் ஸம்ஶயக்⁴ன்யை நம꞉ |
ஓம் நிர்ப⁴வாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴வனாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் நிர்விகல்பாயை நம꞉ |
ஓம் நிராபா³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் நிர்பே⁴தா³யை நம꞉ |
ஓம் பே⁴த³னாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் நிர்னாஶாயை நம꞉ | 180

ஓம் ம்ருத்யுமத²ன்யை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்க்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் நிஷ்பரிக்³ரஹாயை நம꞉ |
ஓம் நிஸ்துலாயை நம꞉ |
ஓம் நீலசிகுராயை நம꞉ |
ஓம் நிரபாயாயை நம꞉ |
ஓம் நிரத்யயாயை நம꞉ |
ஓம் து³ர்லபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் து³ர்க³மாயை நம꞉ |
ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ | 190

ஓம் து³꞉க²ஹந்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸுக²ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் து³ஷ்டதூ³ராயை நம꞉ |
ஓம் து³ராசாரஶமன்யை நம꞉ |
ஓம் தோ³ஷவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ஸாந்த்³ரகருணாயை நம꞉ |
ஓம் ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வஶக்திமய்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வமங்க³லாயை நம꞉ | 200

ஓம் ஸத்³க³திப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வமய்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வயந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வதந்த்ரரூபாயை நம꞉ |
ஓம் மனோன்மன்யை நம꞉ |
ஓம் மாஹேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | 210

ஓம் ம்ருட³ப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாரூபாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாபூஜ்யாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாபாதகனாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாஸத்த்வாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாரத்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாபோ⁴கா³யை நம꞉ |
ஓம் மஹைஶ்வர்யாயை நம꞉ | 220

ஓம் மஹாவீர்யாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாப³லாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாபு³த்³த்⁴யை நம꞉ |
ஓம் மஹாஸித்³த்⁴யை நம꞉ |
ஓம் மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாதந்த்ராயை நம꞉ |
ஓம் மஹாமந்த்ராயை நம꞉ |
ஓம் மஹாயந்த்ராயை நம꞉ |
ஓம் மஹாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம꞉ | 230

ஓம் மஹாபை⁴ரவபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ |
ஓம் சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் சது꞉ஷஷ்டிகலாமய்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாசது꞉ஷஷ்டிகோடியோகி³னீக³ணஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் மனுவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் சந்த்³ரவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம꞉ | 240

ஓம் சாருரூபாயை நம꞉ |
ஓம் சாருஹாஸாயை நம꞉ |
ஓம் சாருசந்த்³ரகலாத⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் சராசரஜக³ன்னாதா²யை நம꞉ |
ஓம் சக்ரராஜனிகேதனாயை நம꞉ |
ஓம் பார்வத்யை நம꞉ |
ஓம் பத்³மனயனாயை நம꞉ |
ஓம் பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம꞉ | 250

ஓம் சின்மய்யை நம꞉ |
ஓம் பரமானந்தா³யை நம꞉ |
ஓம் விஜ்ஞானக⁴னரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் த்⁴யானத்⁴யாத்ருத்⁴யேயரூபாயை நம꞉ |
ஓம் த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஜாக³ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வபந்த்யை நம꞉ |
ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஸுப்தாயை நம꞉ | 260

ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் துர்யாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மரூபாயை நம꞉ |
ஓம் கோ³ப்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் கோ³விந்த³ரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை நம꞉ |
ஓம் ருத்³ரரூபாயை நம꞉ |
ஓம் திரோதா⁴னகர்யை நம꞉ | 270

ஓம் ஈஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸதா³ஶிவாயை நம꞉ |
ஓம் அனுக்³ரஹதா³யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சக்ருத்யபராயணாயை நம꞉ |
ஓம் பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் பை⁴ரவ்யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க³மாலின்யை நம꞉ |
ஓம் பத்³மாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க³வத்யை நம꞉ |
ஓம் பத்³மனாப⁴ஸஹோத³ர்யை நம꞉ | 280

ஓம் உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபு⁴வனாவல்யை நம꞉ |
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னாயை நம꞉ |
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ |
ஓம் ஆப்³ரஹ்மகீடஜனந்யை நம꞉ |
ஓம் வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யின்யை நம꞉ |
ஓம் நிஜாஜ்ஞாரூபனிக³மாயை நம꞉ |
ஓம் புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருதபாதா³ப்³ஜதூ⁴ளிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை நம꞉ | 290

ஓம் புருஷார்த²ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் பூர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் போ⁴கி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் பு⁴வனேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் அம்பி³காயை நம꞉ |
ஓம் அனாதி³னித⁴னாயை நம꞉ |
ஓம் ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் நாராயண்யை நம꞉ |
ஓம் நாத³ரூபாயை நம꞉ |
ஓம் நாமரூபவிவர்ஜிதாயை நம꞉ | 300

ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீமத்யை நம꞉ |
ஓம் ஹ்ருத்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ராஜராஜார்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் ராஜ்ஞை நம꞉ |
ஓம் ரம்யாயை நம꞉ |
ஓம் ராஜீவலோசனாயை நம꞉ |
ஓம் ரஞ்ஜன்யை நம꞉ |
ஓம் ரமண்யை நம꞉ | 310

ஓம் ரஸ்யாயை நம꞉ |
ஓம் ரணத்கிங்கிணிமேக²லாயை நம꞉ |
ஓம் ரமாயை நம꞉ |
ஓம் ராகேந்து³வத³னாயை நம꞉ |
ஓம் ரதிரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ரதிப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ரக்ஷாகர்யை நம꞉ |
ஓம் ராக்ஷஸக்⁴ன்யை நம꞉ |
ஓம் ராமாயை நம꞉ |
ஓம் ரமணலம்படாயை நம꞉ | 320

ஓம் காம்யாயை நம꞉ |
ஓம் காமகலாரூபாயை நம꞉ |
ஓம் கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் கள்யாண்யை நம꞉ |
ஓம் ஜக³தீகந்தா³யை நம꞉ |
ஓம் கருணாரஸஸாக³ராயை நம꞉ |
ஓம் களாவத்யை நம꞉ |
ஓம் களாலாபாயை நம꞉ |
ஓம் காந்தாயை நம꞉ |
ஓம் காத³ம்ப³ரீப்ரியாயை நம꞉ | 330

ஓம் வரதா³யை நம꞉ |
ஓம் வாமனயனாயை நம꞉ |
ஓம் வாருணீமத³விஹ்வலாயை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வாதி⁴காயை நம꞉ |
ஓம் வேத³வேத்³யாயை நம꞉ |
ஓம் விந்த்⁴யாசலனிவாஸின்யை நம꞉ |
ஓம் விதா⁴த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் வேத³ஜனந்யை நம꞉ |
ஓம் விஷ்ணுமாயாயை நம꞉ |
ஓம் விலாஸின்யை நம꞉ | 340

ஓம் க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை நம꞉ |
ஓம் க்ஷேத்ரேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை நம꞉ |
ஓம் க்ஷயவ்ருத்³தி⁴வினிர்முக்தாயை நம꞉ |
ஓம் க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் விஜயாயை நம꞉ |
ஓம் விமலாயை நம꞉ |
ஓம் வந்த்³யாயை நம꞉ |
ஓம் வந்தா³ருஜனவத்ஸலாயை நம꞉ |
ஓம் வாக்³வாதி³ன்யை நம꞉ | 350

ஓம் வாமகேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் வஹ்னிமண்ட³லவாஸின்யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்திமத்கல்பலதிகாயை நம꞉ |
ஓம் பஶுபாஶவிமோசின்யை நம꞉ |
ஓம் ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா³யை நம꞉ |
ஓம் ஸதா³சாரப்ரவர்திகாயை நம꞉ |
ஓம் தாபத்ரயாக்³னிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³னசந்த்³ரிகாயை நம꞉ |
ஓம் தருண்யை நம꞉ |
ஓம் தாபஸாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் தனுமத்⁴யாயை நம꞉ | 360

ஓம் தமோபஹாயை நம꞉ |
ஓம் சித்யை நம꞉ |
ஓம் தத்பத³லக்ஷ்யார்தா²யை நம꞉ |
ஓம் சிதே³கரஸரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வாத்மானந்த³லவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ஸந்தத்யை நம꞉ |
ஓம் பராயை நம꞉ |
ஓம் ப்ரத்யக்சிதீரூபாயை நம꞉ |
ஓம் பஶ்யந்த்யை நம꞉ |
ஓம் பரதே³வதாயை நம꞉ |
ஓம் மத்⁴யமாயை நம꞉ | 370

ஓம் வைக²ரீரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்தமானஸஹம்ஸிகாயை நம꞉ |
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்³யை நம꞉ |
ஓம் க்ருதஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் காமபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் ஜயாயை நம꞉ |
ஓம் ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் ஓட்³யாணபீட²னிலயாயை நம꞉ |
ஓம் பி³ந்து³மண்ட³லவாஸின்யை நம꞉ | 380

ஓம் ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தாயை நம꞉ |
ஓம் ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதாயை நம꞉ |
ஓம் நித்யக்லின்னாயை நம꞉ |
ஓம் நிருபமாயை நம꞉ |
ஓம் நிர்வாணஸுக²தா³யின்யை நம꞉ | 390

ஓம் நித்யாஷோட³ஶிகாரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிண்யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரபா⁴வத்யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரபா⁴ரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ப்ரஸித்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பரமேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் மூலப்ரக்ருத்யை நம꞉ |
ஓம் அவ்யக்தாயை நம꞉ |
ஓம் வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் வ்யாபின்யை நம꞉ | 400

ஓம் விவிதா⁴காராயை நம꞉ |
ஓம் வித்³யா(அ)வித்³யாஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாகாமேஶனயனகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுத்³யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴னுமத்³பா⁴னுஸந்தத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶிவதூ³த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶிவாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிவமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஶிவங்கர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶிவப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிவபராயை நம꞉ | 410

ஓம் ஶிஷ்டேஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிஷ்டபூஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் அப்ரமேயாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை நம꞉ |
ஓம் மனோவாசாமகோ³சராயை நம꞉ |
ஓம் சிச்ச²க்த்யை நம꞉ |
ஓம் சேதனாரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஜட³ஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஜடா³த்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் கா³யத்ர்யை நம꞉ | 420

ஓம் வ்யாஹ்ருத்யை நம꞉ |
ஓம் ஸந்த்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் த்³விஜப்³ருந்த³னிஷேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் தத்த்வாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் தஸ்மை நம꞉ |
ஓம் துப்⁴யம் நம꞉ |
ஓம் அய்யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் நி꞉ஸீமமஹிம்னே நம꞉ |
ஓம் நித்யயௌவனாயை நம꞉ | 430

ஓம் மத³ஶாலின்யை நம꞉ |
ஓம் மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் மத³பாடலக³ண்ட³பு⁴வே நம꞉ |
ஓம் சந்த³னத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்க்³யை நம꞉ |
ஓம் சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் குஶலாயை நம꞉ |
ஓம் கோமலாகாராயை நம꞉ |
ஓம் குருகுள்ளாயை நம꞉ |
ஓம் குலேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் குளகுண்டா³லயாயை நம꞉ | 440

ஓம் கௌளமார்க³தத்பரஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் குமாரக³ணனாதா²ம்பா³யை நம꞉ |
ஓம் துஷ்ட்யை நம꞉ |
ஓம் புஷ்ட்யை நம꞉ |
ஓம் மத்யை நம꞉ |
ஓம் த்⁴ருத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶாந்த்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை நம꞉ |
ஓம் காந்த்யை நம꞉ |
ஓம் நந்தி³ன்யை நம꞉ | 450

ஓம் விக்⁴னனாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் தேஜோவத்யை நம꞉ |
ஓம் த்ரினயனாயை நம꞉ |
ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் மாலின்யை நம꞉ |
ஓம் ஹம்ஸின்யை நம꞉ |
ஓம் மாத்ரே நம꞉ |
ஓம் மலயாசலவாஸின்யை நம꞉ |
ஓம் ஸுமுக்²யை நம꞉ |
ஓம் நளின்யை நம꞉ | 460

ஓம் ஸுப்⁴ருவே நம꞉ |
ஓம் ஶோப⁴னாயை நம꞉ |
ஓம் ஸுரனாயிகாயை நம꞉ |
ஓம் காலகண்ட்²யை நம꞉ |
ஓம் காந்திமத்யை நம꞉ |
ஓம் க்ஷோபி⁴ண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் வாமதே³வ்யை நம꞉ |
ஓம் வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம꞉ | 470

ஓம் ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸித்³த⁴வித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஸித்³த⁴மாத்ரே நம꞉ |
ஓம் யஶஸ்வின்யை நம꞉ |
ஓம் விஶுத்³தி⁴சக்ரனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் ஆரக்தவர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிலோசனாயை நம꞉ |
ஓம் க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணாயை நம꞉ |
ஓம் வத³னைகஸமன்விதாயை நம꞉ |
ஓம் பாயஸான்னப்ரியாயை நம꞉ | 480

ஓம் த்வக்ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் பஶுலோகப⁴யங்கர்யை நம꞉ |
ஓம் அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதாயை நம꞉ |
ஓம் டா³கினீஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் அனாஹதாப்³ஜனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்யாமாபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் வத³னத்³வயாயை நம꞉ |
ஓம் த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை நம꞉ |
ஓம் அக்ஷமாலாதி³த⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ | 490

ஓம் காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் மணிபூராப்³ஜனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் வத³னத்ரயஸம்யுதாயை நம꞉ |
ஓம் வஜ்ராதி⁴காயுதோ⁴பேதாயை நம꞉ |
ஓம் டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருதாயை நம꞉ |
ஓம் ரக்தவர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் மாம்ஸனிஷ்டா²யை நம꞉ | 500

ஓம் கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸாயை நம꞉ |
ஓம் ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³யை நம꞉ |
ஓம் லாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னாம்பு³ஜக³தாயை நம꞉ |
ஓம் சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை நம꞉ |
ஓம் ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பன்னாயை நம꞉ |
ஓம் பீதவர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் அதிக³ர்விதாயை நம꞉ |
ஓம் மேதோ³னிஷ்டா²யை நம꞉ |
ஓம் மது⁴ப்ரீதாயை நம꞉ | 510

ஓம் ப³ந்தி³ன்யாதி³ஸமன்விதாயை நம꞉ |
ஓம் த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருத³யாயை நம꞉ |
ஓம் காகினீரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சவக்த்ராயை நம꞉ |
ஓம் அஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் அங்குஶாதி³ப்ரஹரணாயை நம꞉ |
ஓம் வரதா³தி³னிஷேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் முத்³கௌ³த³னாஸக்தசித்தாயை நம꞉ |
ஓம் ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ | 520

ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜனிலாயை நம꞉ |
ஓம் ஶுக்லவர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் ஷடா³னனாயை நம꞉ |
ஓம் மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமன்விதாயை நம꞉ |
ஓம் ஹரித்³ரான்னைகரஸிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஹாகினீரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாயுத⁴த⁴ராயை நம꞉ | 530

ஓம் ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வதோமுக்²யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வௌத³னப்ரீதசித்தாயை நம꞉ |
ஓம் யாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வதா⁴யை நம꞉ |
ஓம் அமத்யை நம꞉ |
ஓம் மேதா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ருத்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்ம்ருத்யை நம꞉ | 540

ஓம் அனுத்தமாயை நம꞉ |
ஓம் புண்யகீர்த்யை நம꞉ |
ஓம் புண்யலப்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை நம꞉ |
ஓம் புலோமஜார்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் ப³ந்த⁴மோசன்யை நம꞉ |
ஓம் ப³ர்ப³ராலகாயை நம꞉ |
ஓம் விமர்ஶரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் வித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸுவே நம꞉ | 550

ஓம் ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வம்ருத்யுனிவாரிண்யை நம꞉ |
ஓம் அக்³ரக³ண்யாயை நம꞉ |
ஓம் அசிந்த்யரூபாயை நம꞉ |
ஓம் கலிகல்மஷனாஶின்யை நம꞉ |
ஓம் காத்யாயன்யை நம꞉ |
ஓம் காலஹந்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் தாம்பூ³லபூரிதமுக்²யை நம꞉ |
ஓம் தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴யை நம꞉ | 560

ஓம் ம்ருகா³க்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் மோஹின்யை நம꞉ |
ஓம் முக்²யாயை நம꞉ |
ஓம் ம்ருடா³ன்யை நம꞉ |
ஓம் மித்ரரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் நித்யத்ருப்தாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்தனித⁴யே நம꞉ |
ஓம் நியந்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் நிகி²லேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் மைத்ர்யாதி³வாஸனாலப்⁴யாயை நம꞉ | 570

ஓம் மஹாப்ரளயஸாக்ஷிண்யை நம꞉ |
ஓம் பராஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் பரானிஷ்டா²யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரஜ்ஞானக⁴னரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் மாத்⁴வீபானாலஸாயை நம꞉ |
ஓம் மத்தாயை நம꞉ |
ஓம் மாத்ருகாவர்ணரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாகைலாஸனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் ம்ருணாலம்ருது³தோ³ர்லதாயை நம꞉ |
ஓம் மஹனீயாயை நம꞉ | 580

ஓம் த³யாமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை நம꞉ |
ஓம் ஆத்மவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் காமஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிகூடாயை நம꞉ |
ஓம் காமகோடிகாயை நம꞉ |
ஓம் கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதாயை நம꞉ | 590

ஓம் ஶிர꞉ஸ்தி²தாயை நம꞉ |
ஓம் சந்த்³ரனிபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பா⁴லஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் இந்த்³ரத⁴னு꞉ப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஹ்ருத³யஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ரவிப்ரக்²யாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகாயை நம꞉ |
ஓம் தா³க்ஷாயண்யை நம꞉ |
ஓம் தை³த்யஹந்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் த³க்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை நம꞉ | 600

ஓம் த³ராந்தோ³ளிததீ³ர்கா⁴க்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்²யை நம꞉ |
ஓம் கு³ரூமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் கு³ணனித⁴யே நம꞉ |
ஓம் கோ³மாத்ரே நம꞉ |
ஓம் கு³ஹஜன்மபு⁴வே நம꞉ |
ஓம் தே³வேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் த³ண்ட³னீதிஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் த³ஹராகாஶரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரதிபன்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதாயை நம꞉ | 610

ஓம் களாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் களானாதா²யை நம꞉ |
ஓம் காவ்யாலாபவினோதி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் ஆதி³ஶக்த்யை நம꞉ |
ஓம் அமேயாயை நம꞉ |
ஓம் ஆத்மனே நம꞉ |
ஓம் பரமாயை நம꞉ |
ஓம் பாவனாக்ருத்யை நம꞉ |
ஓம் அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜனந்யை நம꞉ | 620

ஓம் தி³வ்யவிக்³ரஹாயை நம꞉ |
ஓம் க்லீங்கார்யை நம꞉ |
ஓம் கேவலாயை நம꞉ |
ஓம் கு³ஹ்யாயை நம꞉ |
ஓம் கைவல்யபத³தா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிஜக³த்³வந்த்³யாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிமூர்த்யை நம꞉ |
ஓம் த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை நம꞉ | 630

ஓம் தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் உமாயை நம꞉ |
ஓம் ஶைலேந்த்³ரதனயாயை நம꞉ |
ஓம் கௌ³ர்யை நம꞉ |
ஓம் க³ந்த⁴ர்வஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வக³ர்பா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴யை நம꞉ |
ஓம் அவரதா³யை நம꞉ |
ஓம் வாக³தீ⁴ஶ்வர்யை நம꞉ | 640

ஓம் த்⁴யானக³ம்யாயை நம꞉ |
ஓம் அபரிச்சே²த்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஜ்ஞானதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஜ்ஞானவிக்³ரஹாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யாயை நம꞉ |
ஓம் ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் லோபாமுத்³ரார்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் லீலாக்லுப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம꞉ |
ஓம் அத்³ருஶ்யாயை நம꞉ |
ஓம் த்³ருஶ்யரஹிதாயை நம꞉ | 650

ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை நம꞉ |
ஓம் வேத்³யவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் யோகி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் யோக³தா³யை நம꞉ |
ஓம் யோக்³யாயை நம꞉ |
ஓம் யோகா³னந்தா³யை நம꞉ |
ஓம் யுக³ந்த⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் இச்சா²ஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாதா⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ | 660

ஓம் ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம꞉ |
ஓம் அஜாஜைத்ர்யை நம꞉ |
ஓம் லோகயாத்ராவிதா⁴யின்யை நம꞉ |
ஓம் ஏகாகின்யை நம꞉ |
ஓம் பூ⁴மரூபாயை நம꞉ |
ஓம் நிர்த்³வைதாயை நம꞉ |
ஓம் த்³வைதவர்ஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் அன்னதா³யை நம꞉ |
ஓம் வஸுதா³யை நம꞉ | 670

ஓம் வ்ருத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ருஹத்யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ராஹ்மண்யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மானந்தா³யை நம꞉ |
ஓம் ப³லிப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் பா⁴ஷாரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ப்³ருஹத்ஸேனாயை நம꞉ |
ஓம் பா⁴வாபா⁴வவிர்ஜிதாயை நம꞉ | 680

ஓம் ஸுகா²ராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶுப⁴கர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶோப⁴னாஸுலபா⁴க³த்யை நம꞉ |
ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ராஜ்யதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் ராஜ்யவல்லபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ராஜத்க்ருபாயை நம꞉ |
ஓம் ராஜபீட²னிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை நம꞉ |
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் கோஶனாதா²யை நம꞉ | 690

ஓம் சதுரங்க³ப³லேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸாம்ராஜ்யதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் ஸத்யஸந்தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஸாக³ரமேக²லாயை நம꞉ |
ஓம் தீ³க்ஷிதாயை நம꞉ |
ஓம் தை³த்யஶமன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வார்த²தா³த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிண்யை நம꞉ | 700

ஓம் தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வகா³யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வமோஹின்யை நம꞉ |
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரமய்யை நம꞉ |
ஓம் கு³ஹாம்பா³யை நம꞉ |
ஓம் கு³ஹ்யரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்தாயை நம꞉ |
ஓம் ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வர்யை நம꞉ | 710

ஓம் ஸாது⁴னே நம꞉ |
ஓம் யய்யை நம꞉ |
ஓம் கு³ருமண்ட³லரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் குலோத்தீர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴கா³ராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் மாயாயை நம꞉ |
ஓம் மது⁴மத்யை நம꞉ |
ஓம் மஹ்யை நம꞉ |
ஓம் க³ணாம்பா³யை நம꞉ |
ஓம் கு³ஹ்யகாராத்⁴யாயை நம꞉ | 720

ஓம் கோமலாங்க்³யை நம꞉ |
ஓம் கு³ருப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வதந்த்ராயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வதந்த்ரேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் த³க்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் சித்களாயை நம꞉ |
ஓம் ஆனந்த³கலிகாயை நம꞉ |
ஓம் ப்ரேமரூபாயை நம꞉ | 730

ஓம் ப்ரியங்கர்யை நம꞉ |
ஓம் நாமபாராயணப்ரீதாயை நம꞉ |
ஓம் நந்தி³வித்³யாயை நம꞉ |
ஓம் நடேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னாயை நம꞉ |
ஓம் முக்திதா³யை நம꞉ |
ஓம் முக்திரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் லயகர்யை நம꞉ |
ஓம் லஜ்ஜாயை நம꞉ | 740

ஓம் ரம்பா⁴தி³வந்தி³தாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருஷ்ட்யை நம꞉ |
ஓம் பாபாரண்யத³வானலாயை நம꞉ |
ஓம் தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலாயை நம꞉ |
ஓம் ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴னாக⁴னாயை நம꞉ |
ஓம் ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லயே நம꞉ |
ஓம் ம்ருத்யுதா³ருகுடா²ரிகாயை நம꞉ |
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ | 750

ஓம் மஹாகால்யை நம꞉ |
ஓம் மஹாக்³ராஸாயை நம꞉ |
ஓம் மஹாஶனாயை நம꞉ |
ஓம் அபர்ணாயை நம꞉ |
ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ |
ஓம் சண்ட³முண்டா³ஸுரனிஷூதி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வலோகேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வதா⁴ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் த்ரிவர்க³தா³த்ர்யை நம꞉ | 760

ஓம் ஸுப⁴கா³யை நம꞉ |
ஓம் த்ர்யம்ப³காயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிகு³ணாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶுத்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் ஜபாபுஷ்பனிபா⁴க்ருதயே நம꞉ |
ஓம் ஓஜோவத்யை நம꞉ |
ஓம் த்³யுதித⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை நம꞉ | 770

ஓம் து³ராராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் து³ராத⁴ர்ஷாயை நம꞉ |
ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் மஹத்யை நம꞉ |
ஓம் மேருனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் வீராராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் விராட்³ரூபாயை நம꞉ |
ஓம் விரஜஸே நம꞉ |
ஓம் விஶ்வதோமுக்²யை நம꞉ | 780

ஓம் ப்ரத்யக்³ரூபாயை நம꞉ |
ஓம் பராகாஶாயை நம꞉ |
ஓம் ப்ராணதா³யை நம꞉ |
ஓம் ப்ராணரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் மந்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யது⁴ரே நம꞉ |
ஓம் த்ரிபுரேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் ஜயத்ஸேனாயை நம꞉ |
ஓம் நிஸ்த்ரைகு³ண்யாயை நம꞉ |
ஓம் பராபராயை நம꞉ | 790

ஓம் ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை நம꞉ |
ஓம் கபர்தி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் கலாமாலாயை நம꞉ |
ஓம் காமது³கே⁴ நம꞉ |
ஓம் காமரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் கலானித⁴யே நம꞉ |
ஓம் காவ்யகலாயை நம꞉ |
ஓம் ரஸஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ரஸஶேவத⁴யே நம꞉ | 800

ஓம் புஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் புராதனாயை நம꞉ |
ஓம் பூஜ்யாயை நம꞉ |
ஓம் புஷ்கராயை நம꞉ |
ஓம் புஷ்கரேக்ஷணாயை நம꞉ |
ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஷே நம꞉ |
ஓம் பரஸ்மைதா⁴ம்னே நம꞉ |
ஓம் பரமாணவே நம꞉ |
ஓம் பராத்பராயை நம꞉ |
ஓம் பாஶஹஸ்தாயை நம꞉ | 810

ஓம் பாஶஹந்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் பரமந்த்ரவிபே⁴தி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் மூர்தாயை நம꞉ |
ஓம் அமூர்தாயை நம꞉ |
ஓம் அனித்யத்ருப்தாயை நம꞉ |
ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸத்யரூபாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாந்தர்யாமிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸத்யை நம꞉ | 820

ஓம் ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மணே நம꞉ |
ஓம் ஜனந்யை நம꞉ |
ஓம் ப³ஹுரூபாயை நம꞉ |
ஓம் பு³தா⁴ர்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரசண்டா³யை நம꞉ |
ஓம் ஆஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ப்ரதிஷ்டா²யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரகடாக்ருதயே நம꞉ | 830

ஓம் ப்ராணேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் ப்ராணதா³த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் விஶ்ருங்க²லாயை நம꞉ |
ஓம் விவிக்தஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் வீரமாத்ரே நம꞉ |
ஓம் வியத்ப்ரஸுவே நம꞉ |
ஓம் முகுந்தா³யை நம꞉ |
ஓம் முக்தினிலயாயை நம꞉ |
ஓம் மூலவிக்³ரஹரூபிண்யை நம꞉ | 840

ஓம் பா⁴வஜ்ஞாயை நம꞉ |
ஓம் ப⁴வரோக³க்⁴ன்யை நம꞉ |
ஓம் ப⁴வசக்ரப்ரவர்தின்யை நம꞉ |
ஓம் ச²ந்த³꞉ஸாராயை நம꞉ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரஸாராயை நம꞉ |
ஓம் மந்த்ரஸாராயை நம꞉ |
ஓம் தலோத³ர்யை நம꞉ |
ஓம் உதா³ரகீர்தயே நம꞉ |
ஓம் உத்³தா³மவைப⁴வாயை நம꞉ |
ஓம் வர்ணரூபிண்யை நம꞉ | 850

ஓம் ஜன்மம்ருத்யுஜராதப்தஜனவிஶ்ராந்திதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வோபனிஷது³த்³கு⁴ஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் ஶாந்த்யதீதகளாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் க³ம்பீ⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் க³க³னாந்த꞉ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் க³ர்விதாயை நம꞉ |
ஓம் கா³னலோலுபாயை நம꞉ |
ஓம் கல்பனாரஹிதாயை நம꞉ |
ஓம் காஷ்டா²யை நம꞉ |
ஓம் அகாந்தாயை நம꞉ | 860

ஓம் காந்தார்த⁴விக்³ரஹாயை நம꞉ |
ஓம் கார்யகாரணனிர்முக்தாயை நம꞉ |
ஓம் காமகேலிதரங்கி³தாயை நம꞉ |
ஓம் கனத்கனகதாடங்காயை நம꞉ |
ஓம் லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் அஜாயை நம꞉ |
ஓம் க்ஷயவினிர்முக்தாயை நம꞉ |
ஓம் முக்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ | 870

ஓம் ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் த்ரய்யை நம꞉ |
ஓம் த்ரிவர்க³னிலயாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் த்ரிபுரமாலின்யை நம꞉ |
ஓம் நிராமயாயை நம꞉ |
ஓம் நிராலம்பா³யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை நம꞉ |
ஓம் ஸுதா⁴ஸ்ருத்யை நம꞉ |
ஓம் ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்³னஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாயை நம꞉ | 880

ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் யஜமானஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் த⁴ர்மாதா⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் த⁴னாத்⁴யக்ஷாயை நம꞉ |
ஓம் த⁴னதா⁴ன்யவிவர்தி⁴ன்யை நம꞉ |
ஓம் விப்ரப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் விப்ரரூபாயை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வப்⁴ரமணகாரிண்யை நம꞉ |
ஓம் விஶ்வக்³ராஸாயை நம꞉ | 890

ஓம் வித்³ருமாபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ |
ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் அயோனயே நம꞉
ஓம் யோனினிலயாயை நம꞉ |
ஓம் கூடஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் குலரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் வீராயை நம꞉ |
ஓம் நைஷ்கர்ம்யாயை நம꞉ | 900

ஓம் நாத³ரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் விஜ்ஞானகலனாயை நம꞉ |
ஓம் கல்யாயை நம꞉ |
ஓம் வித³க்³தா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பை³ந்த³வாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் தத்த்வாதி⁴காயை நம꞉ |
ஓம் தத்த்வமய்யை நம꞉ |
ஓம் தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸாமகா³னப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஸௌம்யாயை நம꞉ | 910

ஓம் ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாபத்³வினிவாரிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்வபா⁴வமது⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் தீ⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் தீ⁴ரஸமர்சிதாயை நம꞉ |
ஓம் சைதன்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஸதோ³தி³தாயை நம꞉ | 920

ஓம் ஸதா³துஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் தருணாதி³த்யபாடலாயை நம꞉ |
ஓம் த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜாயை நம꞉ |
ஓம் கௌலினீகேவலாயை நம꞉ |
ஓம் அனர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஸ்துதிமத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம꞉ |
ஓம் மனஸ்வின்யை நம꞉ | 930

ஓம் மானவத்யை நம꞉ |
ஓம் மஹேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் மங்க³ளாக்ருத்யே நம꞉ |
ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம꞉ |
ஓம் ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நம꞉ |
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ |
ஓம் விராகி³ண்யை நம꞉ |
ஓம் ப்ரக³ல்பா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பரமோதா³ராயை நம꞉ |
ஓம் பராமோதா³யை நம꞉ | 940

ஓம் மனோமய்யை நம꞉ |
ஓம் வ்யோமகேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் விமானஸ்தா²யை நம꞉ |
ஓம் வஜ்ரிண்யை நம꞉ |
ஓம் வாமகேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயின்யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சம்யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சபூ⁴தேஶ்யை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிண்யை நம꞉ | 950

ஓம் ஶாஶ்வத்யை நம꞉ |
ஓம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை நம꞉ |
ஓம் ஶர்மதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶம்பு⁴மோஹின்யை நம꞉ |
ஓம் த⁴ராயை நம꞉ |
ஓம் த⁴ரஸுதாயை நம꞉ |
ஓம் த⁴ன்யாயை நம꞉ |
ஓம் த⁴ர்மிண்யை நம꞉ |
ஓம் த⁴ர்மவர்தி⁴ன்யை நம꞉ |
ஓம் லோகாதீதாயை நம꞉ | 960

ஓம் கு³ணாதீதாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வாதீதாயை நம꞉ |
ஓம் ஶாமாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யாயை நம꞉ |
ஓம் பா³லாயை நம꞉ |
ஓம் லீலாவினோதி³ன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸுமங்க³ல்யை நம꞉ |
ஓம் ஸுக²கர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸுவேஷாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஸுவாஸின்யை நம꞉ | 970

ஓம் ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை நம꞉ |
ஓம் ஆஶோப⁴னாயை நம꞉ |
ஓம் ஶுத்³த⁴மானஸாயை நம꞉ |
ஓம் பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டாயை நம꞉ |
ஓம் பூர்வஜாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிபுராம்பி³காயை நம꞉ |
ஓம் த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை நம꞉ |
ஓம் ஜ்ஞானமுத்³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஜ்ஞானக³ம்யாயை நம꞉ | 980

ஓம் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் யோனிமுத்³ராயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிக²ண்டே³ஶ்யை நம꞉ |
ஓம் த்ரிகு³ணாயை நம꞉ |
ஓம் அம்பா³யை நம꞉ |
ஓம் த்ரிகோணகா³யை நம꞉ |
ஓம் அனகா⁴யை நம꞉ |
ஓம் அத்³பு⁴தசாரித்ராயை நம꞉ |
ஓம் வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யின்யை நம꞉ |
ஓம் அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை நம꞉ | 990

ஓம் ஷட³த்⁴வாதீதரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் அவ்யாஜகருணாமூர்தயே நம꞉ |
ஓம் அஜ்ஞானத்⁴வாந்ததீ³பிகாயை நம꞉ |
ஓம் ஆபா³லகோ³பவிதி³தாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸனாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீஶிவாயை நம꞉ |
ஓம் ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் லலிதாம்பி³காயை நம꞉ | 1000″

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics in English

ōṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ śrīmātrē namaḥ |
ōṁ śrīmahārājñai namaḥ |
ōṁ śrīmatsiṁhāsanēśvaryai namaḥ |
ōṁ cidagnikuṇḍasambhūtāyai namaḥ |
ōṁ dēvakāryasamudyatāyai namaḥ |
ōṁ udyadbhānusahasrābhāyai namaḥ |
ōṁ caturbāhusamanvitāyai namaḥ |
ōṁ rāgasvarūpapāśāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ krōdhākārāṅkuśōjjvalāyai namaḥ |
ōṁ manōrūpēkṣukōdaṇḍāyai namaḥ | 10

ōṁ pañcatanmātrasāyakāyai namaḥ |
ōṁ nijāruṇaprabhāpūramajjadbrahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ |
ōṁ campakāśōkapunnāgasaugandhikalasatkacāyai namaḥ |
ōṁ kuruvindamaṇiśrēṇīkanatkōṭīramaṇḍitāyai namaḥ |
ōṁ aṣṭamīcandravibhrājadalikasthalaśōbhitāyai namaḥ |
ōṁ mukhacandrakalaṅkābhamr̥ganābhiviśēṣakāyai namaḥ |
ōṁ vadanasmaramāṅgalyagr̥hatōraṇacillikāyai namaḥ |
ōṁ vaktralakṣmīparīvāhacalanmīnābhalōcanāyai namaḥ |
ōṁ navacampakapuṣpābhanāsādaṇḍavirājitāyai namaḥ |
ōṁ tārākāntitiraskārināsābharaṇabhāsurāyai namaḥ | 20

ōṁ kadambamañjarīkluptakarṇapūramanōharāyai namaḥ |
ōṁ tāṭaṅkayugalībhūtatapanōḍupamaṇḍalāyai namaḥ |
ōṁ padmarāgaśilādarśaparibhāvikapōlabhuvē namaḥ |
ōṁ navavidrumabimbaśrīnyakkāriradanacchadāyai namaḥ |
ōṁ śuddhavidyāṅkurākāradvijapaṅktidvayōjjvalāyai namaḥ |
ōṁ karpūravīṭikāmōdasamākarṣaddigantarāyai namaḥ |
ōṁ nijasallāpamādhuryavinirbhatsitakacchapyai namaḥ |
ōṁ mandasmitaprabhāpūramajjatkāmēśamānasāyai namaḥ |
ōṁ anākalitasādr̥śyacibukaśrīvirājitāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśabaddhamāṅgalyasūtraśōbhitakandharāyai namaḥ | 30

ōṁ kanakāṅgadakēyūrakamanīyabhujānvitāyai namaḥ |
ōṁ ratnagraivēyacintākalōlamuktāphalānvitāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśvāraprēmaratnamaṇipratipaṇastanyai namaḥ |
ōṁ nābhyālavālarōmālilatāphalakucadvayyai namaḥ |
ōṁ lakṣyarōmalatādhāratāsamunnēyamadhyamāyai namaḥ |
ōṁ stanabhāradalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayāyai namaḥ |
ōṁ aruṇāruṇakausumbhavastrabhāsvatkaṭītaṭyai namaḥ |
ōṁ ratnakiṅkiṇikāramyaraśanādāmabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśajñātasaubhāgyamārdavōrudvayānvitāyai namaḥ |
ōṁ māṇikyamakuṭākārajānudvayavirājitāyai namaḥ | 40

ōṁ indragōpaparikṣiptasmaratūṇābhajaṅghikāyai namaḥ |
ōṁ gūḍhagūlphāyai namaḥ |
ōṁ kūrmapr̥ṣṭhajayiṣṇuprapadānvitāyai namaḥ |
ōṁ nakhadīdhitisañchannanamajjanatamōguṇāyai namaḥ |
ōṁ padadvayaprabhājālaparākr̥tasarōruhāyai namaḥ |
ōṁ śiñjānamaṇimañjīramaṇḍitaśrīpadāmbujāyai namaḥ |
ōṁ marālīmandagamanāyai namaḥ |
ōṁ mahālāvaṇyaśēvadhayē namaḥ |
ōṁ sarvāruṇāyai namaḥ |
ōṁ anavadyāṅgyai namaḥ | 50

ōṁ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ śivakāmēśvarāṅkasthāyai namaḥ |
ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ svādhīnavallabhāyai namaḥ |
ōṁ sumērumadhyaśr̥ṅgasthāyai namaḥ |
ōṁ śrīmannagaranāyikāyai namaḥ |
ōṁ cintāmaṇigr̥hāntasthāyai namaḥ |
ōṁ pañcabrahmāsanasthitāyai namaḥ |
ōṁ mahāpadmāṭavīsaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ kadambavanavāsinyai namaḥ | 60

ōṁ sudhāsāgaramadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ kāmākṣyai namaḥ |
ōṁ kāmadāyinyai namaḥ |
ōṁ dēvarṣigaṇasaṅghātastūyamānātmavaibhāyai namaḥ |
ōṁ bhaṇḍāsuravadhōdyuktaśaktisēnāsamanvitāyai namaḥ |
ōṁ sampatkarīsamārūḍhasinduravrajasēvitāyai namaḥ |
ōṁ aśvārūḍhādhiṣṭhitāśvakōṭikōṭibhirāvr̥tāyai namaḥ |
ōṁ cakrarājarathārūḍhasarvāyudhapariṣkr̥tāyai namaḥ |
ōṁ gēyacakrarathārūḍhamantriṇīparisēvitāyai namaḥ |
ōṁ kiricakrarathārūḍhadaṇḍanāthāpuraskr̥tāyai namaḥ | 70

ōṁ jvālāmālinikākṣiptavahniprākāramadhyagāyai namaḥ |
ōṁ bhaṇḍasainyavadhōdyuktaśaktivikramaharṣitāyai namaḥ |
ōṁ nityāparākramāṭōpanirīkṣaṇasamutsukāyai namaḥ |
ōṁ bhaṇḍaputravadhōdyuktabālāvikramananditāyai namaḥ |
ōṁ mantriṇyambāviracitaviṣaṅgavadhatōṣitāyai namaḥ |
ōṁ viśukraprāṇaharaṇavārāhīvīryananditāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśvaramukhālōkakalpitaśrīgaṇēśvarāyai namaḥ |
ōṁ mahāgaṇēśanirbhinnavighnayantrapraharṣitāyai namaḥ |
ōṁ bhaṇḍāsurēndranirmuktaśastrapratyastravarṣiṇyai namaḥ |
ōṁ karāṅgulinakhōtpannanārāyaṇadaśākr̥tyai namaḥ | 80

ōṁ mahāpāśupatāstrāgninirdagdhāsurasainikāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśvarāstranirdagdhasabhāṇḍāsuraśūnyakāyai namaḥ |
ōṁ brahmōpēndramahēndrādidēvasaṁstutavaibhavāyai namaḥ |
ōṁ haranētrāgnisandagdhakāmasañjīvanauṣadhyai namaḥ |
ōṁ śrīmadvāgbhavakūṭaikasvarūpamukhapaṅkajāyai namaḥ |
ōṁ kaṇṭhādhaḥkaṭiparyantamadhyakūṭasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ śaktikūṭaikatāpannakaṭyadhōbhāgadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ mūlamantrātmikāyai namaḥ |
ōṁ mūlakūṭatrayakalēbarāyai namaḥ |
ōṁ kulāmr̥taikarasikāyai namaḥ | 90

ōṁ kulasaṅkētapālinyai namaḥ |
ōṁ kulāṅganāyai namaḥ |
ōṁ kulāntaḥsthāyai namaḥ |
ōṁ kaulinyai namaḥ |
ōṁ kulayōginyai namaḥ |
ōṁ akulāyai namaḥ |
ōṁ samayāntasthāyai namaḥ |
ōṁ samayācāratatparāyai namaḥ |
ōṁ mūlādhāraikanilayāyai namaḥ |
ōṁ brahmagranthivibhēdinyai namaḥ | 100

ōṁ maṇipūrāntaruditāyai namaḥ |
ōṁ viṣṇugranthivibhēdinyai namaḥ |
ōṁ ājñācakrāntarālasthāyai namaḥ |
ōṁ rudragranthivibhēdinyai namaḥ |
ōṁ sahasrārāmbujārūḍhāyai namaḥ |
ōṁ sudhāsārābhivarṣiṇyai namaḥ |
ōṁ taṭillatāsamarucyai namaḥ |
ōṁ ṣaṭcakrōparisaṁsthitāyai namaḥ |
ōṁ mahāśaktyai namaḥ |
ōṁ kuṇḍalinyai namaḥ | 110

ōṁ bisatantutanīyasyai namaḥ |
ōṁ bhavānyai namaḥ |
ōṁ bhāvanāgamyāyai namaḥ |
ōṁ bhavāraṇyakuṭhārikāyai namaḥ |
ōṁ bhadrapriyāyai namaḥ |
ōṁ bhadramūrtyai namaḥ |
ōṁ bhaktasaubhāgyadāyinyai namaḥ |
ōṁ bhaktipriyāyai namaḥ |
ōṁ bhaktigamyāyai namaḥ |
ōṁ bhaktivaśyāyai namaḥ | 120

ōṁ bhayāpahāyai namaḥ |
ōṁ śāmbhavyai namaḥ |
ōṁ śāradārādhyāyai namaḥ |
ōṁ śarvāṇyai namaḥ |
ōṁ śarmadāyinyai namaḥ |
ōṁ śāṅkaryai namaḥ |
ōṁ śrīkaryai namaḥ |
ōṁ sādhvyai namaḥ |
ōṁ śaraccandranibhānanāyai namaḥ |
ōṁ śātōdaryai namaḥ | 130

ōṁ śāntimatyai namaḥ |
ōṁ nirādhārāyai namaḥ |
ōṁ nirañjanāyai namaḥ |
ōṁ nirlēpāyai namaḥ |
ōṁ nirmalāyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ nirākārāyai namaḥ |
ōṁ nirākulāyai namaḥ |
ōṁ nirguṇāyai namaḥ |
ōṁ niṣkalāyai namaḥ | 140

ōṁ śāntāyai namaḥ |
ōṁ niṣkāmāyai namaḥ |
ōṁ nirupaplavāyai namaḥ |
ōṁ nityamuktāyai namaḥ |
ōṁ nirvikārāyai namaḥ |
ōṁ niṣprapañcāyai namaḥ |
ōṁ nirāśrayāyai namaḥ |
ōṁ nityaśuddhāyai namaḥ |
ōṁ nityabuddhāyai namaḥ |
ōṁ niravadyāyai namaḥ | 150

ōṁ nirantarāyai namaḥ |
ōṁ niṣkāraṇāyai namaḥ |
ōṁ niṣkalaṅkāyai namaḥ |
ōṁ nirupādhayē namaḥ |
ōṁ nirīśvarāyai namaḥ |
ōṁ nīrāgāyai namaḥ |
ōṁ rāgamathanyai namaḥ |
ōṁ nirmadāyai namaḥ |
ōṁ madanāśinyai namaḥ |
ōṁ niścintāyai namaḥ | 160

ōṁ nirahaṅkārāyai namaḥ |
ōṁ nirmōhāyai namaḥ |
ōṁ mōhanāśinyai namaḥ |
ōṁ nirmamāyai namaḥ |
ōṁ mamatāhantryai namaḥ |
ōṁ niṣpāpāyai namaḥ |
ōṁ pāpanāśinyai namaḥ |
ōṁ niṣkrōdhāyai namaḥ |
ōṁ krōdhaśamanyai namaḥ |

ōṁ nirlōbhāyai namaḥ | 170
ōṁ lōbhanāśinyai namaḥ |
ōṁ niḥsaṁśayāyai namaḥ |
ōṁ saṁśayaghnyai namaḥ |
ōṁ nirbhavāyai namaḥ |
ōṁ bhavanāśinyai namaḥ |
ōṁ nirvikalpāyai namaḥ |
ōṁ nirābādhāyai namaḥ |
ōṁ nirbhēdāyai namaḥ |
ōṁ bhēdanāśinyai namaḥ |
ōṁ nirnāśāyai namaḥ | 180

ōṁ mr̥tyumathanyai namaḥ |
ōṁ niṣkriyāyai namaḥ |
ōṁ niṣparigrahāyai namaḥ |
ōṁ nistulāyai namaḥ |
ōṁ nīlacikurāyai namaḥ |
ōṁ nirapāyāyai namaḥ |
ōṁ niratyayāyai namaḥ |
ōṁ durlabhāyai namaḥ |
ōṁ durgamāyai namaḥ |
ōṁ durgāyai namaḥ | 190

ōṁ duḥkhahantryai namaḥ |
ōṁ sukhapradāyai namaḥ |
ōṁ duṣṭadūrāyai namaḥ |
ōṁ durācāraśamanyai namaḥ |
ōṁ dōṣavarjitāyai namaḥ |
ōṁ sarvajñāyai namaḥ |
ōṁ sāndrakaruṇāyai namaḥ |
ōṁ samānādhikavarjitāyai namaḥ |
ōṁ sarvaśaktimayyai namaḥ |
ōṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ | 200

ōṁ sadgatipradāyai namaḥ |
ōṁ sarvēśvaryai namaḥ |
ōṁ sarvamayyai namaḥ |
ōṁ sarvamantrasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sarvayantrātmikāyai namaḥ |
ōṁ sarvatantrarūpāyai namaḥ |
ōṁ manōnmanyai namaḥ |
ōṁ māhēśvaryai namaḥ |
ōṁ mahādēvyai namaḥ |
ōṁ mahālakṣmyai namaḥ | 210

ōṁ mr̥ḍapriyāyai namaḥ |
ōṁ mahārūpāyai namaḥ |
ōṁ mahāpūjyāyai namaḥ |
ōṁ mahāpātakanāśinyai namaḥ |
ōṁ mahāmāyāyai namaḥ |
ōṁ mahāsattvāyai namaḥ |
ōṁ mahāśaktyai namaḥ |
ōṁ mahāratyai namaḥ |
ōṁ mahābhōgāyai namaḥ |
ōṁ mahaiśvaryāyai namaḥ | 220

ōṁ mahāvīryāyai namaḥ |
ōṁ mahābalāyai namaḥ |
ōṁ mahābuddhyai namaḥ |
ōṁ mahāsiddhyai namaḥ |
ōṁ mahāyōgēśvarēśvaryai namaḥ |
ōṁ mahātantrāyai namaḥ |
ōṁ mahāmantrāyai namaḥ |
ōṁ mahāyantrāyai namaḥ |
ōṁ mahāsanāyai namaḥ |
ōṁ mahāyāgakramārādhyāyai namaḥ | 230

ōṁ mahābhairavapūjitāyai namaḥ |
ōṁ mahēśvaramahākalpamahātāṇḍavasākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ mahākāmēśamahiṣyai namaḥ |
ōṁ mahātripurasundaryai namaḥ |
ōṁ catuḥṣaṣṭyupacārāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ catuḥṣaṣṭikalāmayyai namaḥ |
ōṁ mahācatuḥṣaṣṭikōṭiyōginīgaṇasēvitāyai namaḥ |
ōṁ manuvidyāyai namaḥ |
ōṁ candravidyāyai namaḥ |
ōṁ candramaṇḍalamadhyagāyai namaḥ | 240

ōṁ cārurūpāyai namaḥ |
ōṁ cāruhāsāyai namaḥ |
ōṁ cārucandrakalādharāyai namaḥ |
ōṁ carācarajagannāthāyai namaḥ |
ōṁ cakrarājanikētanāyai namaḥ |
ōṁ pārvatyai namaḥ |
ōṁ padmanayanāyai namaḥ |
ōṁ padmarāgasamaprabhāyai namaḥ |
ōṁ pañcaprētāsanāsīnāyai namaḥ |
ōṁ pañcabrahmasvarūpiṇyai namaḥ | 250

ōṁ cinmayyai namaḥ |
ōṁ paramānandāyai namaḥ |
ōṁ vijñānaghanarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ dhyānadhyātr̥dhyēyarūpāyai namaḥ |
ōṁ dharmādharmavivarjitāyai namaḥ |
ōṁ viśvarūpāyai namaḥ |
ōṁ jāgariṇyai namaḥ |
ōṁ svapantyai namaḥ |
ōṁ taijasātmikāyai namaḥ |
ōṁ suptāyai namaḥ | 260

ōṁ prājñātmikāyai namaḥ |
ōṁ turyāyai namaḥ |
ōṁ sarvāvasthāvivarjitāyai namaḥ |
ōṁ sr̥ṣṭikartryai namaḥ |
ōṁ brahmarūpāyai namaḥ |
ōṁ gōptryai namaḥ |
ōṁ gōvindarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ saṁhāriṇyai namaḥ |
ōṁ rudrarūpāyai namaḥ |
ōṁ tirōdhānakaryai namaḥ | 270

ōṁ īśvaryai namaḥ |
ōṁ sadāśivāyai namaḥ |
ōṁ anugrahadāyai namaḥ |
ōṁ pañcakr̥tyaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ bhānumaṇḍalamadhyasthāyai namaḥ |
ōṁ bhairavyai namaḥ |
ōṁ bhagamālinyai namaḥ |
ōṁ padmāsanāyai namaḥ |
ōṁ bhagavatyai namaḥ |
ōṁ padmanābhasahōdaryai namaḥ | 280

ōṁ unmēṣanimiṣōtpannavipannabhuvanāvalyai namaḥ |
ōṁ sahasraśīrṣavadanāyai namaḥ |
ōṁ sahasrākṣyai namaḥ |
ōṁ sahasrapadē namaḥ |
ōṁ ābrahmakīṭajananyai namaḥ |
ōṁ varṇāśramavidhāyinyai namaḥ |
ōṁ nijājñārūpanigamāyai namaḥ |
ōṁ puṇyāpuṇyaphalapradāyai namaḥ |
ōṁ śrutisīmantasindūrīkr̥tapādābjadhūlikāyai namaḥ |
ōṁ sakalāgamasandōhaśuktisampuṭamauktikāyai namaḥ | 290

ōṁ puruṣārthapradāyai namaḥ |
ōṁ pūrṇāyai namaḥ |
ōṁ bhōginyai namaḥ |
ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ |
ōṁ ambikāyai namaḥ |
ōṁ anādinidhanāyai namaḥ |
ōṁ haribrahmēndrasēvitāyai namaḥ |
ōṁ nārāyaṇyai namaḥ |
ōṁ nādarūpāyai namaḥ |
ōṁ nāmarūpavivarjitāyai namaḥ | 300

ōṁ hrīṅkāryai namaḥ |
ōṁ hrīmatyai namaḥ |
ōṁ hr̥dyāyai namaḥ |
ōṁ hēyōpādēyavarjitāyai namaḥ |
ōṁ rājarājārcitāyai namaḥ |
ōṁ rājñai namaḥ |
ōṁ ramyāyai namaḥ |
ōṁ rājīvalōcanāyai namaḥ |
ōṁ rañjanyai namaḥ |
ōṁ ramaṇyai namaḥ | 310

ōṁ rasyāyai namaḥ |
ōṁ raṇatkiṅkiṇimēkhalāyai namaḥ |
ōṁ ramāyai namaḥ |
ōṁ rākēnduvadanāyai namaḥ |
ōṁ ratirūpāyai namaḥ |
ōṁ ratipriyāyai namaḥ |
ōṁ rakṣākaryai namaḥ |
ōṁ rākṣasaghnyai namaḥ |
ōṁ rāmāyai namaḥ |
ōṁ ramaṇalampaṭāyai namaḥ | 320

ōṁ kāmyāyai namaḥ |
ōṁ kāmakalārūpāyai namaḥ |
ōṁ kadambakusumapriyāyai namaḥ |
ōṁ kalyāṇyai namaḥ |
ōṁ jagatīkandāyai namaḥ |
ōṁ karuṇārasasāgarāyai namaḥ |
ōṁ kalāvatyai namaḥ |
ōṁ kalālāpāyai namaḥ |
ōṁ kāntāyai namaḥ |
ōṁ kādambarīpriyāyai namaḥ | 330

ōṁ varadāyai namaḥ |
ōṁ vāmanayanāyai namaḥ |
ōṁ vāruṇīmadavihvalāyai namaḥ |
ōṁ viśvādhikāyai namaḥ |
ōṁ vēdavēdyāyai namaḥ |
ōṁ vindhyācalanivāsinyai namaḥ |
ōṁ vidhātryai namaḥ |
ōṁ vēdajananyai namaḥ |
ōṁ viṣṇumāyāyai namaḥ |
ōṁ vilāsinyai namaḥ | 340

ōṁ kṣētrasvarūpāyai namaḥ |
ōṁ kṣētrēśyai namaḥ |
ōṁ kṣētrakṣētrajñapālinyai namaḥ |
ōṁ kṣayavr̥ddhivinirmuktāyai namaḥ |
ōṁ kṣētrapālasamarcitāyai namaḥ |
ōṁ vijayāyai namaḥ |
ōṁ vimalāyai namaḥ |
ōṁ vandyāyai namaḥ |
ōṁ vandārujanavatsalāyai namaḥ |
ōṁ vāgvādinyai namaḥ | 350

ōṁ vāmakēśyai namaḥ |
ōṁ vahnimaṇḍalavāsinyai namaḥ |
ōṁ bhaktimatkalpalatikāyai namaḥ |
ōṁ paśupāśavimōcinyai namaḥ |
ōṁ saṁhr̥tāśēṣapāṣaṇḍāyai namaḥ |
ōṁ sadācārapravartikāyai namaḥ |
ōṁ tāpatrayāgnisantaptasamāhlādanacandrikāyai namaḥ |
ōṁ taruṇyai namaḥ |
ōṁ tāpasārādhyāyai namaḥ |
ōṁ tanumadhyāyai namaḥ | 360

ōṁ tamōpahāyai namaḥ |
ōṁ cityai namaḥ |
ōṁ tatpadalakṣyārthāyai namaḥ |
ōṁ cidēkarasarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ svātmānandalavībhūtabrahmādyānandasantatyai namaḥ |
ōṁ parāyai namaḥ |
ōṁ pratyakcitīrūpāyai namaḥ |
ōṁ paśyantyai namaḥ |
ōṁ paradēvatāyai namaḥ |
ōṁ madhyamāyai namaḥ | 370

ōṁ vaikharīrūpāyai namaḥ |
ōṁ bhaktamānasahaṁsikāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśvaraprāṇanāḍyai namaḥ |
ōṁ kr̥tajñāyai namaḥ |
ōṁ kāmapūjitāyai namaḥ |
ōṁ śr̥ṅgārarasasampūrṇāyai namaḥ |
ōṁ jayāyai namaḥ |
ōṁ jālandharasthitāyai namaḥ |
ōṁ ōḍyāṇapīṭhanilayāyai namaḥ |
ōṁ bindumaṇḍalavāsinyai namaḥ | 380

ōṁ rahōyāgakramārādhyāyai namaḥ |
ōṁ rahastarpaṇatarpitāyai namaḥ |
ōṁ sadyaḥprasādinyai namaḥ |
ōṁ viśvasākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ sākṣivarjitāyai namaḥ |
ōṁ ṣaḍaṅgadēvatāyuktāyai namaḥ |
ōṁ ṣāḍguṇyaparipūritāyai namaḥ |
ōṁ nityaklinnāyai namaḥ |
ōṁ nirupamāyai namaḥ |
ōṁ nirvāṇasukhadāyinyai namaḥ | 390

ōṁ nityāṣōḍaśikārūpāyai namaḥ |
ōṁ śrīkaṇṭhārdhaśarīriṇyai namaḥ |
ōṁ prabhāvatyai namaḥ |
ōṁ prabhārūpāyai namaḥ |
ōṁ prasiddhāyai namaḥ |
ōṁ paramēśvaryai namaḥ |
ōṁ mūlaprakr̥tyai namaḥ |
ōṁ avyaktāyai namaḥ |
ōṁ vyaktāvyaktasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ vyāpinyai namaḥ | 400

ōṁ vividhākārāyai namaḥ |
ōṁ vidyā:’vidyāsvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ mahākāmēśanayanakumudāhlādakaumudyai namaḥ |
ōṁ bhaktahārdatamōbhēdabhānumadbhānusantatyai namaḥ |
ōṁ śivadūtyai namaḥ |
ōṁ śivārādhyāyai namaḥ |
ōṁ śivamūrtyai namaḥ |
ōṁ śivaṅkaryai namaḥ |
ōṁ śivapriyāyai namaḥ |
ōṁ śivaparāyai namaḥ | 410

ōṁ śiṣṭēṣṭāyai namaḥ |
ōṁ śiṣṭapūjitāyai namaḥ |
ōṁ apramēyāyai namaḥ |
ōṁ svaprakāśāyai namaḥ |
ōṁ manōvācāmagōcarāyai namaḥ |
ōṁ cicchaktyai namaḥ |
ōṁ cētanārūpāyai namaḥ |
ōṁ jaḍaśaktyai namaḥ |
ōṁ jaḍātmikāyai namaḥ |
ōṁ gāyatryai namaḥ | 420

ōṁ vyāhr̥tyai namaḥ |
ōṁ sandhyāyai namaḥ |
ōṁ dvijabr̥ndaniṣēvitāyai namaḥ |
ōṁ tattvāsanāyai namaḥ |
ōṁ tasmai namaḥ |
ōṁ tubhyaṁ namaḥ |
ōṁ ayyai namaḥ |
ōṁ pañcakōśāntarasthitāyai namaḥ |
ōṁ niḥsīmamahimnē namaḥ |
ōṁ nityayauvanāyai namaḥ | 430

ōṁ madaśālinyai namaḥ |
ōṁ madaghūrṇitaraktākṣyai namaḥ |
ōṁ madapāṭalagaṇḍabhuvē namaḥ |
ōṁ candanadravadigdhāṅgyai namaḥ |
ōṁ cāmpēyakusumapriyāyai namaḥ |
ōṁ kuśalāyai namaḥ |
ōṁ kōmalākārāyai namaḥ |
ōṁ kurukullāyai namaḥ |
ōṁ kulēśvaryai namaḥ |
ōṁ kulakuṇḍālayāyai namaḥ | 440

ōṁ kaulamārgatatparasēvitāyai namaḥ |
ōṁ kumāragaṇanāthāmbāyai namaḥ |
ōṁ tuṣṭyai namaḥ |
ōṁ puṣṭyai namaḥ |
ōṁ matyai namaḥ |
ōṁ dhr̥tyai namaḥ |
ōṁ śāntyai namaḥ |
ōṁ svastimatyai namaḥ |
ōṁ kāntyai namaḥ |
ōṁ nandinyai namaḥ | 450

ōṁ vighnanāśinyai namaḥ |
ōṁ tējōvatyai namaḥ |
ōṁ trinayanāyai namaḥ |
ōṁ lōlākṣīkāmarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ mālinyai namaḥ |
ōṁ haṁsinyai namaḥ |
ōṁ mātrē namaḥ |
ōṁ malayācalavāsinyai namaḥ |
ōṁ sumukhyai namaḥ |
ōṁ nalinyai namaḥ | 460

ōṁ subhruvē namaḥ |
ōṁ śōbhanāyai namaḥ |
ōṁ suranāyikāyai namaḥ |
ōṁ kālakaṇṭhyai namaḥ |
ōṁ kāntimatyai namaḥ |
ōṁ kṣōbhiṇyai namaḥ |
ōṁ sūkṣmarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ vajrēśvaryai namaḥ |
ōṁ vāmadēvyai namaḥ |
ōṁ vayō:’vasthāvivarjitāyai namaḥ | 470

ōṁ siddhēśvaryai namaḥ |
ōṁ siddhavidyāyai namaḥ |
ōṁ siddhamātrē namaḥ |
ōṁ yaśasvinyai namaḥ |
ōṁ viśuddhicakranilayāyai namaḥ |
ōṁ āraktavarṇāyai namaḥ |
ōṁ trilōcanāyai namaḥ |
ōṁ khaṭvāṅgādipraharaṇāyai namaḥ |
ōṁ vadanaikasamanvitāyai namaḥ |
ōṁ pāyasānnapriyāyai namaḥ | 480

ōṁ tvaksthāyai namaḥ |
ōṁ paśulōkabhayaṅkaryai namaḥ |
ōṁ amr̥tādimahāśaktisaṁvr̥tāyai namaḥ |
ōṁ ḍākinīśvaryai namaḥ |
ōṁ anāhatābjanilayāyai namaḥ |
ōṁ śyāmābhāyai namaḥ |
ōṁ vadanadvayāyai namaḥ |
ōṁ damṣṭrōjvalāyai namaḥ |
ōṁ akṣamālādidharāyai namaḥ |
ōṁ rudhirasaṁsthitāyai namaḥ | 490

ōṁ kālarātryādiśaktyaughavr̥tāyai namaḥ |
ōṁ snigdhaudanapriyāyai namaḥ |
ōṁ mahāvīrēndravaradāyai namaḥ |
ōṁ rākiṇyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ maṇipūrābjanilayāyai namaḥ |
ōṁ vadanatrayasamyutāyai namaḥ |
ōṁ vajrādhikāyudhōpētāyai namaḥ |
ōṁ ḍāmaryādibhirāvr̥tāyai namaḥ |
ōṁ raktavarṇāyai namaḥ |
ōṁ māṁsaniṣṭhāyai namaḥ | 500

ōṁ guḍānnaprītamānasāyai namaḥ |
ōṁ samastabhaktasukhadāyai namaḥ |
ōṁ lākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ svādhiṣṭhānāmbujagatāyai namaḥ |
ōṁ caturvaktramanōharāyai namaḥ |
ōṁ śūlādyāyudhasampannāyai namaḥ |
ōṁ pītavarṇāyai namaḥ |
ōṁ atigarvitāyai namaḥ |
ōṁ mēdōniṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ madhuprītāyai namaḥ | 510

ōṁ bandinyādisamanvitāyai namaḥ |
ōṁ dadhyannāsaktahr̥dayāyai namaḥ |
ōṁ kākinīrūpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ mūlādhārāmbujārūḍhāyai namaḥ |
ōṁ pañcavaktrāyai namaḥ |
ōṁ asthisaṁsthitāyai namaḥ |
ōṁ aṅkuśādipraharaṇāyai namaḥ |
ōṁ varadādiniṣēvitāyai namaḥ |
ōṁ mudgaudanāsaktacittāyai namaḥ |
ōṁ sākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ | 520

ōṁ ājñācakrābjanilāyai namaḥ |
ōṁ śuklavarṇāyai namaḥ |
ōṁ ṣaḍānanāyai namaḥ |
ōṁ majjāsaṁsthāyai namaḥ |
ōṁ haṁsavatīmukhyaśaktisamanvitāyai namaḥ |
ōṁ haridrānnaikarasikāyai namaḥ |
ōṁ hākinīrūpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ sahasradalapadmasthāyai namaḥ |
ōṁ sarvavarṇōpaśōbhitāyai namaḥ |
ōṁ sarvāyudhadharāyai namaḥ | 530

ōṁ śuklasaṁsthitāyai namaḥ |
ōṁ sarvatōmukhyai namaḥ |
ōṁ sarvaudanaprītacittāyai namaḥ |
ōṁ yākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ svāhāyai namaḥ |
ōṁ svadhāyai namaḥ |
ōṁ amatyai namaḥ |
ōṁ mēdhāyai namaḥ |
ōṁ śrutyai namaḥ |
ōṁ smr̥tyai namaḥ | 540

ōṁ anuttamāyai namaḥ |
ōṁ puṇyakīrtyai namaḥ |
ōṁ puṇyalabhyāyai namaḥ |
ōṁ puṇyaśravaṇakīrtanāyai namaḥ |
ōṁ pulōmajārcitāyai namaḥ |
ōṁ bandhamōcanyai namaḥ |
ōṁ barbarālakāyai namaḥ |
ōṁ vimarśarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ vidyāyai namaḥ |
ōṁ viyadādijagatprasuvē namaḥ | 550

ōṁ sarvavyādhipraśamanyai namaḥ |
ōṁ sarvamr̥tyunivāriṇyai namaḥ |
ōṁ agragaṇyāyai namaḥ |
ōṁ acintyarūpāyai namaḥ |
ōṁ kalikalmaṣanāśinyai namaḥ |
ōṁ kātyāyanyai namaḥ |
ōṁ kālahantryai namaḥ |
ōṁ kamalākṣaniṣēvitāyai namaḥ |
ōṁ tāmbūlapūritamukhyai namaḥ |
ōṁ dāḍimīkusumaprabhāyai namaḥ | 560

ōṁ mr̥gākṣyai namaḥ |
ōṁ mōhinyai namaḥ |
ōṁ mukhyāyai namaḥ |
ōṁ mr̥ḍānyai namaḥ |
ōṁ mitrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ nityatr̥ptāyai namaḥ |
ōṁ bhaktanidhayē namaḥ |
ōṁ niyantryai namaḥ |
ōṁ nikhilēśvaryai namaḥ |
ōṁ maitryādivāsanālabhyāyai namaḥ | 570

ōṁ mahāpralayasākṣiṇyai namaḥ |
ōṁ parāśaktyai namaḥ |
ōṁ parāniṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ prajñānaghanarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ mādhvīpānālasāyai namaḥ |
ōṁ mattāyai namaḥ |
ōṁ mātr̥kāvarṇarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ mahākailāsanilayāyai namaḥ |
ōṁ mr̥ṇālamr̥dudōrlatāyai namaḥ |
ōṁ mahanīyāyai namaḥ | 580

ōṁ dayāmūrtyai namaḥ |
ōṁ mahāsāmrājyaśālinyai namaḥ |
ōṁ ātmavidyāyai namaḥ |
ōṁ mahāvidyāyai namaḥ |
ōṁ śrīvidyāyai namaḥ |
ōṁ kāmasēvitāyai namaḥ |
ōṁ śrīṣōḍaśākṣarīvidyāyai namaḥ |
ōṁ trikūṭāyai namaḥ |
ōṁ kāmakōṭikāyai namaḥ |
ōṁ kaṭākṣakiṅkarībhūtakamalākōṭisēvitāyai namaḥ | 590

ōṁ śiraḥsthitāyai namaḥ |
ōṁ candranibhāyai namaḥ |
ōṁ bhālasthāyai namaḥ |
ōṁ indradhanuḥprabhāyai namaḥ |
ōṁ hr̥dayasthāyai namaḥ |
ōṁ raviprakhyāyai namaḥ |
ōṁ trikōṇāntaradīpikāyai namaḥ |
ōṁ dākṣāyaṇyai namaḥ |
ōṁ daityahantryai namaḥ |
ōṁ dakṣayajñavināśinyai namaḥ | 600

ōṁ darāndōlitadīrghākṣyai namaḥ |
ōṁ darahāsōjjvalanmukhyai namaḥ |
ōṁ gurūmūrtyai namaḥ |
ōṁ guṇanidhayē namaḥ |
ōṁ gōmātrē namaḥ |
ōṁ guhajanmabhuvē namaḥ |
ōṁ dēvēśyai namaḥ |
ōṁ daṇḍanītisthāyai namaḥ |
ōṁ daharākāśarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ pratipanmukhyarākāntatithimaṇḍalapūjitāyai namaḥ | 610

ōṁ kalātmikāyai namaḥ |
ōṁ kalānāthāyai namaḥ |
ōṁ kāvyālāpavinōdinyai namaḥ |
ōṁ sacāmararamāvāṇīsavyadakṣiṇasēvitāyai namaḥ |
ōṁ ādiśaktyai namaḥ |
ōṁ amēyāyai namaḥ |
ōṁ ātmanē namaḥ |
ōṁ paramāyai namaḥ |
ōṁ pāvanākr̥tyai namaḥ |
ōṁ anēkakōṭibrahmāṇḍajananyai namaḥ | 620

ōṁ divyavigrahāyai namaḥ |
ōṁ klīṅkāryai namaḥ |
ōṁ kēvalāyai namaḥ |
ōṁ guhyāyai namaḥ |
ōṁ kaivalyapadadāyinyai namaḥ |
ōṁ tripurāyai namaḥ |
ōṁ trijagadvandyāyai namaḥ |
ōṁ trimūrtyai namaḥ |
ōṁ tridaśēśvaryai namaḥ |
ōṁ tryakṣaryai namaḥ | 630

ōṁ divyagandhāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ sindūratilakāñcitāyai namaḥ |
ōṁ umāyai namaḥ |
ōṁ śailēndratanayāyai namaḥ |
ōṁ gauryai namaḥ |
ōṁ gandharvasēvitāyai namaḥ |
ōṁ viśvagarbhāyai namaḥ |
ōṁ svarṇagarbhāyai namaḥ |
ōṁ avaradāyai namaḥ |
ōṁ vāgadhīśvaryai namaḥ | 640

ōṁ dhyānagamyāyai namaḥ |
ōṁ aparicchēdyāyai namaḥ |
ōṁ jñānadāyai namaḥ |
ōṁ jñānavigrahāyai namaḥ |
ōṁ sarvavēdāntasaṁvēdyāyai namaḥ |
ōṁ satyānandasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ lōpāmudrārcitāyai namaḥ |
ōṁ līlākluptabrahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ |
ōṁ adr̥śyāyai namaḥ |
ōṁ dr̥śyarahitāyai namaḥ | 650

ōṁ vijñātryai namaḥ |
ōṁ vēdyavarjitāyai namaḥ |
ōṁ yōginyai namaḥ |
ōṁ yōgadāyai namaḥ |
ōṁ yōgyāyai namaḥ |
ōṁ yōgānandāyai namaḥ |
ōṁ yugandharāyai namaḥ |
ōṁ icchāśaktijñānaśaktikriyāśaktisvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sarvādhārāyai namaḥ |
ōṁ supratiṣṭhāyai namaḥ | 660

ōṁ sadasadrūpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ aṣṭamūrtayē namaḥ |
ōṁ ajājaitryai namaḥ |
ōṁ lōkayātrāvidhāyinyai namaḥ |
ōṁ ēkākinyai namaḥ |
ōṁ bhūmarūpāyai namaḥ |
ōṁ nirdvaitāyai namaḥ |
ōṁ dvaitavarjitāyai namaḥ |
ōṁ annadāyai namaḥ |
ōṁ vasudāyai namaḥ | 670

ōṁ vr̥ddhāyai namaḥ |
ōṁ brahmātmaikyasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ br̥hatyai namaḥ |
ōṁ brāhmaṇyai namaḥ |
ōṁ brāhmyai namaḥ |
ōṁ brahmānandāyai namaḥ |
ōṁ balipriyāyai namaḥ |
ōṁ bhāṣārūpāyai namaḥ |
ōṁ br̥hatsēnāyai namaḥ |
ōṁ bhāvābhāvavirjitāyai namaḥ | 680

ōṁ sukhārādhyāyai namaḥ |
ōṁ śubhakaryai namaḥ |
ōṁ śōbhanāsulabhāgatyai namaḥ |
ōṁ rājarājēśvaryai namaḥ |
ōṁ rājyadāyinyai namaḥ |
ōṁ rājyavallabhāyai namaḥ |
ōṁ rājatkr̥pāyai namaḥ |
ōṁ rājapīṭhanivēśitanijāśritāyai namaḥ |
ōṁ rājyalakṣmyai namaḥ |
ōṁ kōśanāthāyai namaḥ | 690

ōṁ caturaṅgabalēśvaryai namaḥ |
ōṁ sāmrājyadāyinyai namaḥ |
ōṁ satyasandhāyai namaḥ |
ōṁ sāgaramēkhalāyai namaḥ |
ōṁ dīkṣitāyai namaḥ |
ōṁ daityaśamanyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkavaṁśakaryai namaḥ |
ōṁ sarvārthadātryai namaḥ |
ōṁ sāvitryai namaḥ |
ōṁ saccidānandarūpiṇyai namaḥ | 700

ōṁ dēśakālāparicchinnāyai namaḥ |
ōṁ sarvagāyai namaḥ |
ōṁ sarvamōhinyai namaḥ |
ōṁ sarasvatyai namaḥ |
ōṁ śāstramayyai namaḥ |
ōṁ guhāmbāyai namaḥ |
ōṁ guhyarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sarvōpādhivinirmuktāyai namaḥ |
ōṁ sadāśivapativratāyai namaḥ |
ōṁ sampradāyēśvaryai namaḥ | 710

ōṁ sādhunē namaḥ |
ōṁ yayyai namaḥ |
ōṁ gurumaṇḍalarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kulōttīrṇāyai namaḥ |
ōṁ bhagārādhyāyai namaḥ |
ōṁ māyāyai namaḥ |
ōṁ madhumatyai namaḥ |
ōṁ mahyai namaḥ |
ōṁ gaṇāmbāyai namaḥ |
ōṁ guhyakārādhyāyai namaḥ | 720

ōṁ kōmalāṅgyai namaḥ |
ōṁ gurupriyāyai namaḥ |
ōṁ svatantrāyai namaḥ |
ōṁ sarvatantrēśyai namaḥ |
ōṁ dakṣiṇāmūrtirūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sanakādisamārādhyāyai namaḥ |
ōṁ śivajñānapradāyinyai namaḥ |
ōṁ citkalāyai namaḥ |
ōṁ ānandakalikāyai namaḥ |
ōṁ prēmarūpāyai namaḥ | 730

ōṁ priyaṅkaryai namaḥ |
ōṁ nāmapārāyaṇaprītāyai namaḥ |
ōṁ nandividyāyai namaḥ |
ōṁ naṭēśvaryai namaḥ |
ōṁ mithyājagadadhiṣṭhānāyai namaḥ |
ōṁ muktidāyai namaḥ |
ōṁ muktirūpiṇyai namaḥ |
ōṁ lāsyapriyāyai namaḥ |
ōṁ layakaryai namaḥ |
ōṁ lajjāyai namaḥ | 740

ōṁ rambhādivanditāyai namaḥ |
ōṁ bhavadāvasudhāvr̥ṣṭyai namaḥ |
ōṁ pāpāraṇyadavānalāyai namaḥ |
ōṁ daurbhāgyatūlavātūlāyai namaḥ |
ōṁ jarādhvāntaraviprabhāyai namaḥ |
ōṁ bhāgyābdhicandrikāyai namaḥ |
ōṁ bhaktacittakēkighanāghanāyai namaḥ |
ōṁ rōgaparvatadambhōlayē namaḥ |
ōṁ mr̥tyudārukuṭhārikāyai namaḥ |
ōṁ mahēśvaryai namaḥ | 750

ōṁ mahākālyai namaḥ |
ōṁ mahāgrāsāyai namaḥ |
ōṁ mahāśanāyai namaḥ |
ōṁ aparṇāyai namaḥ |
ōṁ caṇḍikāyai namaḥ |
ōṁ caṇḍamuṇḍāsuraniṣūdinyai namaḥ |
ōṁ kṣarākṣarātmikāyai namaḥ |
ōṁ sarvalōkēśyai namaḥ |
ōṁ viśvadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ trivargadātryai namaḥ | 760

ōṁ subhagāyai namaḥ |
ōṁ tryambakāyai namaḥ |
ōṁ triguṇātmikāyai namaḥ |
ōṁ svargāpavargadāyai namaḥ |
ōṁ śuddhāyai namaḥ |
ōṁ japāpuṣpanibhākr̥tayē namaḥ |
ōṁ ōjōvatyai namaḥ |
ōṁ dyutidharāyai namaḥ |
ōṁ yajñarūpāyai namaḥ |
ōṁ priyavratāyai namaḥ | 770

ōṁ durārādhyāyai namaḥ |
ōṁ durādharṣāyai namaḥ |
ōṁ pāṭalīkusumapriyāyai namaḥ |
ōṁ mahatyai namaḥ |
ōṁ mērunilayāyai namaḥ |
ōṁ mandārakusumapriyāyai namaḥ |
ōṁ vīrārādhyāyai namaḥ |
ōṁ virāḍrūpāyai namaḥ |
ōṁ virajasē namaḥ |
ōṁ viśvatōmukhyai namaḥ | 780

ōṁ pratyagrūpāyai namaḥ |
ōṁ parākāśāyai namaḥ |
ōṁ prāṇadāyai namaḥ |
ōṁ prāṇarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ mārtāṇḍabhairavārādhyāyai namaḥ |
ōṁ mantriṇīnyastarājyadhurē namaḥ |
ōṁ tripurēśyai namaḥ |
ōṁ jayatsēnāyai namaḥ |
ōṁ nistraiguṇyāyai namaḥ |
ōṁ parāparāyai namaḥ | 790

ōṁ satyajñānānandarūpāyai namaḥ |
ōṁ sāmarasyaparāyaṇāyai namaḥ |
ōṁ kapardinyai namaḥ |
ōṁ kalāmālāyai namaḥ |
ōṁ kāmadughē namaḥ |
ōṁ kāmarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ kalānidhayē namaḥ |
ōṁ kāvyakalāyai namaḥ |
ōṁ rasajñāyai namaḥ |
ōṁ rasaśēvadhayē namaḥ | 800

ōṁ puṣṭāyai namaḥ |
ōṁ purātanāyai namaḥ |
ōṁ pūjyāyai namaḥ |
ōṁ puṣkarāyai namaḥ |
ōṁ puṣkarēkṣaṇāyai namaḥ |
ōṁ parasmaijyōtiṣē namaḥ |
ōṁ parasmaidhāmnē namaḥ |
ōṁ paramāṇavē namaḥ |
ōṁ parātparāyai namaḥ |
ōṁ pāśahastāyai namaḥ | 810

ōṁ pāśahantryai namaḥ |
ōṁ paramantravibhēdinyai namaḥ |
ōṁ mūrtāyai namaḥ |
ōṁ amūrtāyai namaḥ |
ōṁ anityatr̥ptāyai namaḥ |
ōṁ munimānasahaṁsikāyai namaḥ |
ōṁ satyavratāyai namaḥ |
ōṁ satyarūpāyai namaḥ |
ōṁ sarvāntaryāmiṇyai namaḥ |
ōṁ satyai namaḥ | 820

ōṁ brahmāṇyai namaḥ |
ōṁ brahmaṇē namaḥ |
ōṁ jananyai namaḥ |
ōṁ bahurūpāyai namaḥ |
ōṁ budhārcitāyai namaḥ |
ōṁ prasavitryai namaḥ |
ōṁ pracaṇḍāyai namaḥ |
ōṁ ājñāyai namaḥ |
ōṁ pratiṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ prakaṭākr̥tayē namaḥ | 830

ōṁ prāṇēśvaryai namaḥ |
ōṁ prāṇadātryai namaḥ |
ōṁ pañcāśatpīṭharūpiṇyai namaḥ |
ōṁ viśr̥ṅkhalāyai namaḥ |
ōṁ viviktasthāyai namaḥ |
ōṁ vīramātrē namaḥ |
ōṁ viyatprasuvē namaḥ |
ōṁ mukundāyai namaḥ |
ōṁ muktinilayāyai namaḥ |
ōṁ mūlavigraharūpiṇyai namaḥ | 840

ōṁ bhāvajñāyai namaḥ |
ōṁ bhavarōgaghnyai namaḥ |
ōṁ bhavacakrapravartinyai namaḥ |
ōṁ chandaḥsārāyai namaḥ |
ōṁ śāstrasārāyai namaḥ |
ōṁ mantrasārāyai namaḥ |
ōṁ talōdaryai namaḥ |
ōṁ udārakīrtayē namaḥ |
ōṁ uddāmavaibhavāyai namaḥ |
ōṁ varṇarūpiṇyai namaḥ | 850

ōṁ janmamr̥tyujarātaptajanaviśrāntidāyinyai namaḥ |
ōṁ sarvōpaniṣadudghuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ śāntyatītakalātmikāyai namaḥ |
ōṁ gambhīrāyai namaḥ |
ōṁ gaganāntaḥsthāyai namaḥ |
ōṁ garvitāyai namaḥ |
ōṁ gānalōlupāyai namaḥ |
ōṁ kalpanārahitāyai namaḥ |
ōṁ kāṣṭhāyai namaḥ |
ōṁ akāntāyai namaḥ | 860

ōṁ kāntārdhavigrahāyai namaḥ |
ōṁ kāryakāraṇanirmuktāyai namaḥ |
ōṁ kāmakēlitaraṅgitāyai namaḥ |
ōṁ kanatkanakatāṭaṅkāyai namaḥ |
ōṁ līlāvigrahadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ ajāyai namaḥ |
ōṁ kṣayavinirmuktāyai namaḥ |
ōṁ mugdhāyai namaḥ |
ōṁ kṣipraprasādinyai namaḥ |
ōṁ antarmukhasamārādhyāyai namaḥ | 870

ōṁ bahirmukhasudurlabhāyai namaḥ |
ōṁ trayyai namaḥ |
ōṁ trivarganilayāyai namaḥ |
ōṁ tristhāyai namaḥ |
ōṁ tripuramālinyai namaḥ |
ōṁ nirāmayāyai namaḥ |
ōṁ nirālambāyai namaḥ |
ōṁ svātmārāmāyai namaḥ |
ōṁ sudhāsr̥tyai namaḥ |
ōṁ saṁsārapaṅkanirmagnasamuddharaṇapaṇḍitāyai namaḥ | 880

ōṁ yajñapriyāyai namaḥ |
ōṁ yajñakartryai namaḥ |
ōṁ yajamānasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ dharmādhārāyai namaḥ |
ōṁ dhanādhyakṣāyai namaḥ |
ōṁ dhanadhānyavivardhinyai namaḥ |
ōṁ viprapriyāyai namaḥ |
ōṁ viprarūpāyai namaḥ |
ōṁ viśvabhramaṇakāriṇyai namaḥ |
ōṁ viśvagrāsāyai namaḥ | 890

ōṁ vidrumābhāyai namaḥ |
ōṁ vaiṣṇavyai namaḥ |
ōṁ viṣṇurūpiṇyai namaḥ |
ōṁ ayōnayē namaḥ
ōṁ yōninilayāyai namaḥ |
ōṁ kūṭasthāyai namaḥ |
ōṁ kularūpiṇyai namaḥ |
ōṁ vīragōṣṭhīpriyāyai namaḥ |
ōṁ vīrāyai namaḥ |
ōṁ naiṣkarmyāyai namaḥ | 900

ōṁ nādarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ vijñānakalanāyai namaḥ |
ōṁ kalyāyai namaḥ |
ōṁ vidagdhāyai namaḥ |
ōṁ baindavāsanāyai namaḥ |
ōṁ tattvādhikāyai namaḥ |
ōṁ tattvamayyai namaḥ |
ōṁ tattvamarthasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sāmagānapriyāyai namaḥ |
ōṁ saumyāyai namaḥ | 910

ōṁ sadāśivakuṭumbinyai namaḥ |
ōṁ savyāpasavyamārgasthāyai namaḥ |
ōṁ sarvāpadvinivāriṇyai namaḥ |
ōṁ svasthāyai namaḥ |
ōṁ svabhāvamadhurāyai namaḥ |
ōṁ dhīrāyai namaḥ |
ōṁ dhīrasamarcitāyai namaḥ |
ōṁ caitanyārghyasamārādhyāyai namaḥ |
ōṁ caitanyakusumapriyāyai namaḥ |
ōṁ sadōditāyai namaḥ | 920

ōṁ sadātuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ taruṇādityapāṭalāyai namaḥ |
ōṁ dakṣiṇādakṣiṇārādhyāyai namaḥ |
ōṁ darasmēramukhāmbujāyai namaḥ |
ōṁ kaulinīkēvalāyai namaḥ |
ōṁ anarghyakaivalyapadadāyinyai namaḥ |
ōṁ stōtrapriyāyai namaḥ |
ōṁ stutimatyai namaḥ |
ōṁ śrutisaṁstutavaibhavāyai namaḥ |
ōṁ manasvinyai namaḥ | 930

ōṁ mānavatyai namaḥ |
ōṁ mahēśyai namaḥ |
ōṁ maṅgalākr̥tyē namaḥ |
ōṁ viśvamātrē namaḥ |
ōṁ jagaddhātryai namaḥ |
ōṁ viśālākṣyai namaḥ |
ōṁ virāgiṇyai namaḥ |
ōṁ pragalbhāyai namaḥ |
ōṁ paramōdārāyai namaḥ |
ōṁ parāmōdāyai namaḥ | 940

ōṁ manōmayyai namaḥ |
ōṁ vyōmakēśyai namaḥ |
ōṁ vimānasthāyai namaḥ |
ōṁ vajriṇyai namaḥ |
ōṁ vāmakēśvaryai namaḥ |
ōṁ pañcayajñapriyāyai namaḥ |
ōṁ pañcaprētamañcādhiśāyinyai namaḥ |
ōṁ pañcamyai namaḥ |
ōṁ pañcabhūtēśyai namaḥ |
ōṁ pañcasaṅkhyōpacāriṇyai namaḥ | 950

ōṁ śāśvatyai namaḥ |
ōṁ śāśvataiśvaryāyai namaḥ |
ōṁ śarmadāyai namaḥ |
ōṁ śambhumōhinyai namaḥ |
ōṁ dharāyai namaḥ |
ōṁ dharasutāyai namaḥ |
ōṁ dhanyāyai namaḥ |
ōṁ dharmiṇyai namaḥ |
ōṁ dharmavardhinyai namaḥ |
ōṁ lōkātītāyai namaḥ | 960

ōṁ guṇātītāyai namaḥ |
ōṁ sarvātītāyai namaḥ |
ōṁ śāmātmikāyai namaḥ |
ōṁ bandhūkakusumaprakhyāyai namaḥ |
ōṁ bālāyai namaḥ |
ōṁ līlāvinōdinyai namaḥ |
ōṁ sumaṅgalyai namaḥ |
ōṁ sukhakaryai namaḥ |
ōṁ suvēṣāḍhyāyai namaḥ |
ōṁ suvāsinyai namaḥ | 970

ōṁ suvāsinyarcanaprītāyai namaḥ |
ōṁ āśōbhanāyai namaḥ |
ōṁ śuddhamānasāyai namaḥ |
ōṁ bindutarpaṇasantuṣṭāyai namaḥ |
ōṁ pūrvajāyai namaḥ |
ōṁ tripurāmbikāyai namaḥ |
ōṁ daśamudrāsamārādhyāyai namaḥ |
ōṁ tripurāśrīvaśaṅkaryai namaḥ |
ōṁ jñānamudrāyai namaḥ |
ōṁ jñānagamyāyai namaḥ | 980

ōṁ jñānajñēyasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ yōnimudrāyai namaḥ |
ōṁ trikhaṇḍēśyai namaḥ |
ōṁ triguṇāyai namaḥ |
ōṁ ambāyai namaḥ |
ōṁ trikōṇagāyai namaḥ |
ōṁ anaghāyai namaḥ |
ōṁ adbhutacāritrāyai namaḥ |
ōṁ vāñchitārthapradāyinyai namaḥ |
ōṁ abhyāsātiśayajñātāyai namaḥ | 990

ōṁ ṣaḍadhvātītarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ avyājakaruṇāmūrtayē namaḥ |
ōṁ ajñānadhvāntadīpikāyai namaḥ |
ōṁ ābālagōpaviditāyai namaḥ |
ōṁ sarvānullaṅghyaśāsanāyai namaḥ |
ōṁ śrīcakrarājanilayāyai namaḥ |
ōṁ śrīmattripurasundaryai namaḥ |
ōṁ śrīśivāyai namaḥ |
ōṁ śivaśaktyaikyarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ lalitāmbikāyai namaḥ | 1000 |

Ithi Sri Lalitha Sahasranamam sampooram ||”

Read Also – Lakshmi Sahasranamam Lyrics in Tamil

What is the Lalita Sahasranama in Simple Words?

In simple words, Sri Lalitha Sahasranamam is a collection of a thousand names dedicated to Goddess Lalitha, an incarnation of the Mother Divine. Each name describes a unique aspect or quality of the goddess, collectively praising her divine attributes and energies. The chant is considered an excellent tool for connecting with the divine and attaining spiritual growth.

What is the Mantra of Lalitha Devi?

The mantra associated with Lalitha Devi is the powerful and melodious “Om Aim Hreem Shreem Lalitha Tripurasundariye Namaha.” Chanting this mantra with devotion is believed to invoke the blessings of Goddess Lalitha and bestow the chanter with prosperity, wisdom, and protection from negative energies.

Is it Good to Read Lalitha Sahasranamam?

Absolutely! Reading or chanting Sri Lalitha Sahasranamam is highly beneficial from a spiritual perspective. It not only brings peace and tranquility to the mind but also helps in purifying the soul. The vibrations produced while chanting have a profound impact on the chanter, promoting overall well-being and inner harmony.

Leave a Comment