Subramanya Bhujangam Lyrics in Tamil | சுப்பிரமணிய புஜங்கம் லிரிக்ஸ்

Subramanya Bhujangam Lyrics – Subramanya Bhujangam is a revered Sanskrit hymn dedicated to Lord Subramanya, also known as Murugan or Kartikeya. Composed by the great saint Adi Shankaracharya, this devotional poem is a powerful invocation of Lord Subramanya’s divine qualities, grace, and blessings. Subramanya Bhujangam is widely chanted by devotees seeking the protection, guidance, and spiritual upliftment bestowed by Lord Subramanya. With its melodious verses and profound meaning, this hymn holds a special place in the hearts of devotees and serves as a source of inspiration and devotion.

Subramanya Bhujangam Lyrics in Tamil

“ஸதா பாலரூபா’பி விக்னாத்ரிஹந்த்ரீ
மஹாதந்திவக்த்ரா’பி பஞ்சஸ்யமான்யா |
விதிந்த்ராதிமৃக்யா கணேசாபிதா மே
விதத்தாம் ஶ்ரியம் காபி கல்த்யாணமூர்த்திঃ‖ 1‖

ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி சாரதா
ந ஜானாமி பத்யாம் ந ஜானாமி கத்யம் |
சிடேகா ஷாதாஸ்யா ஹ்ருதி த்யோததே மே முகன்னிঃ
சரந்தே গிரஶ்சாபி சித்ரம்‖ 2‖

மயூராதிரூடஹம் மஹாவாக்யகுண்டாம்
மனோஹரிதேஹம் மஹாச்சித்தகேஹம் |
மஹிதேவதேவன் மஹாவேதபாவாம்
மஹாதேவபாலம் பஜே லோகபாலம் ‖ 3‖

யதா ஸந்நிதானம் கதா மானவா மே
பாவம்போதிபரம் கதாஸ்தே ததைவ |
இதி வ்யஞ்ஜயன்சிந்துதீரே யா ஆஸ்தே
தமீதே பவித்ரஂ பராசக்திபுத்ரம் ‖ 4‖

யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா-
ஸ்ததைவாபதா ஸந்நிதௌ ஸேவதாம் மே |
இதிவோர்மிபங்க்திர்நுரிணாம் தர்சயந்தம்
சதா பாவயே ஹ்ருட்சரோஜே குஹம் தம் ‖ 5‖

கிராௌ மன்னிவாஸே நரா யேதிருடா-
ஸ்ததா பர்வதே ரஜதே தீதிருஷ்டா |
இதிவ ப்ருவங்கந்தஷைலாதிருட்ஹ
ச தேவோ முதே மே ஸதா ஷண்முகோஸ்து ‖ 6‖

மஹாம்போதிதிரே மஹாபாபகோரே
முனீந்திரனுகுலே சுகந்தாக்யசைலே |
குஹாயாம் வசந்தம் ஸ்வபாசா லசந்தம் ஜனார்திம்
ஹரந்தம் ஷ்ரயாமோ குஹம் தம் ‖ 7‖

லசத்ஸ்வர்ணகேஹே ந்ருணாம் காமதோஹே
ஸுமஸ்தோமஸன் சன்னமாணிக்யமாஞ்சே |
சமுத்யாத்ஸஹஸ்ரார்கதுல்யப்பிரகாசம்
சதா பாவயே கார்த்திகேயம் சுரேசம் ‖ 8‖

ரணத்தஶ்சகே மஞ்ஜுலேத்யந்தசோனே
மனோஹரிலாவண்யபியுஷபூர்ணே |
மனஸ்ஷதபதோ மே பவக்லேசதப்த
: சதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே ‖ 9‖

சுவர்ணபாதிவ்யாம்பரிர்பாசமனாம்
க்வணாத்கிங்கினிமேகலாஷோபமானம் |
லசத்தேமபத்தேன வித்யோதமானம்
கதீம் பாவயே ஸ்கந்த தே திப்யமானம் ‖ 10‖

புலிந்தேசகன்யாக்னபோகதுங்க-
ஸ்தானலிங்கனாசக்தகாஷ்மிராகம் |
நமஸ்யாம்யஹம் தாரகரே
தவோரஹ் ஸ்வபக்தவனே சர்வதா சானுராகம் ‖ 11‖

விதௌ க்லৃப்ததாந்ஸ்வலிலாதৃதாந்தா-
ன்னிரஸ்தேபாஷுண்டாந்த்விஷாத்கலடந்தான் |
ஹடேந்திராரிஷணன்ஜகத்ராணசௌண்டா-
ன்சதா தே பிரசண்டன்ஶ்ரயே பஹுடாண்டன் ‖ 12‖

ஸதா சாரதாஹ் ஷாம்ம்ருகாங்கா யாதி ஸ்யுஹ்
ஸமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாஶ்சேத்ஸமந்தாத் |
சதா பூர்ணபிம்பஹ் கல்தாங்காய்ச்ச ஹினா-
ஸ்ததா த்வன்முகாநாம் புருவே ஸ்கந்த சாம்யம் ‖ 13‖

ஸ்ஃபுரன்மந்தஹாசை: ஸஹஸ்ஸானி சஞ்ச-
த்கடாக்ஷவலீப்ருங்கஸங்ஹோஜ்ஜ்வலனி |
ஸுதாஸ்யந்திபிம்
বধாராணிஶாஸுநோ தவலோகயே ஷண்முகாம்போருஹாணி ‖ 14‖

விசாலேஷு கர்ணாந்ததிர்கேஷ்வஜஸ்ரந்
தயாஸ்யந்திஷு த்வாதஶஸ்விக்ஷணேஷு |
மயிஷத்கதாக்ஷঃ சக்ருத்பதிதஶ்சே-
த்பவேத்தே தயாசீலா அஸ் நாம ஹானிঃ‖ 15‖

ஸுதாங்கோத்பவோ மேஸி ஜீவேதி ஷாதா
ஜபன்மந்த்ரமிஷோ மூட ஜிக்ரதே யான் |
ஜகத்பாரபৃத்ப்யோ ஜகந்நாத தேப்யঃ
கிரிதோஜ்ஜ்வலேப்யோ நமோ மஸ்தகேப்யঃ ‖ 16‖

ஸ்புரத்ரத்னகேயுரஹாராபிராம-
ஶ்சலத்குண்டலஶ்ரீலஸத்கந்தபாகஹ் |
கதௌ பீதவஸஹ கரே சாருசக்தி:
புரஸ்தான்மமாஸ்தாம் புரரேஸ்தானுஜா ‖ 17‖

இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹஸ்தான்ப்ரசார்யா-
ஹ்வயாத்யாதரச்சங்கரே மாதுரங்காத் |
சமுத்பத்ய தத்தம் ஷ்ரயந்தம் குமாரம்
ஹராஷ்லிஷ்டாகாத்ரம் பஜே பாலமூர்த்திம் ‖ 18‖

குமாரேஷஸுனோ குஹா ஸ்கந்த சேனா-
பதே சக்திபானே மயூராதிருஷா |
புலிந்தாத்மஜாகாந்த பக்தார்திஹாரின்
ப்ரபோ தாரகரே சதா ரக்ஷ மாம் த்வம் ‖ 19‖

பிரசாந்தேந்த்ரியே நஷ்டாஸஞ்ஜே விசேஷ்தே
கபோத்காரிவக்த்ரே பயயோத்காம்பிகாத்ரே |
பிரயாணோன்முகே மய்யனாதே ததானி
த்ருதம் மே தயாலோ பவக்ரே குஹா த்வம் ‖ 20‖

க்ருதாந்தஸ்ய துதேஷு சண்டேஷு ஒன்றாக-
த்தஹச்சிசிந்தி பிந்திதி மாம் தர்ஜயத்ஸு |
மயூரம் சமாருஹ்ய மா பைரிதி த்வம்
புரஹ் சக்திபாநிர்மமாயாஹி ஷிக்ரம் ‖ 21‖

ப்ரணம்யாசக்ருத்பாதயோஸ்தே பதித்வா
ப்ரஸாத்ய ப்ரபோ ப்ரார்தயேநேகவரம் |
ந வக்தும் க்ஷமோஹம் ததாநிம் க்ருபாப்தே
ந காரியந்தகாலே மனகப்யுபேக்ஷா ‖ 22‖

ஸஹஸ்ராந்தபோக்தா த்வயா ஶுராணாமா
ஹதஸ்தாரகாஹ் ஸிஷ்ஹவக்த்ரஶ்ச தைத்யঃ |
மாமந்தர்ஹிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகந்
ந ஹஸ்ஸி ப்ரபோ கிம் கரோமி க்வ யாமி ‖ 23‖

அஹம் ஸர்வதா துஷ்கபாரவஸன்னோ
பவந்தினபந்துஸ்த்வதந்யந் ந யாசே |
பவத்பக்திரோதஂ ஸதா க்லৃப்தபாধம்
மமாதிঃ த்ருதঃ நஶயோமஸுத த்வம்‖ 24‖

அபஸ்மாரகுஷ்டாக்ஷயார்ஷாஹ் ப்ரமேஹ-
ஜ்வரோன்மாதகுல்மாதிரோகா மஹாந்தஹ் |
பிசாசாஶ்ச ஸர்வே பவத்பத்ரபூதிঃ
விலோக்ய க்ஷணாத்தாரகரே த்ரவந்தே ‖ 25‖

த்ரிஷி ஸ்கந்தமூர்தி: ஸ்ருதௌ ஸ்கந்தகீர்தி-
ர்முகே மே பவித்ரஂ ஸதா தச்சரித்ரம் |
கரே தஸ்ய க்ருத்யாம் வபுஸ்தஸ்ய ப்ருத்யங்
குஹே சந்து லினா மமாஷேஷபாவா ‖ 26‖

முனிநாமுதாஹோ நৃணாம் பக்திபாஜா-
மபிஷ்தப்ரதாঃ சாந்தி ஸர்வத்ர தேவாঃ |
நৃணாமந்த்யஜாநாமபி ஸ்வார்ததாநே
குஹாதேவமன்யஂ ந ஜானே ந ஜநே‖ 27‖

களத்ர ஸுத பந்துவர்கஹ் பசுர்வா
நரோ வத நாரி க்ரீஹே யே மதீயா |
யஜந்தோ நமந்தঃ ஸ்துவந்தோ பவந்தம்
ஸ்மரந்தஶ்ச தே சந்து ஸர்வே குமார ‖ 28‖

ம்ருகா பக்ஷிணோ தஷ்சகா யே ச துஷ்டா-
ஸ்ததா வ்யாதயோ பாதகா யே மதங்கே |
ভவச்ছக்திதிக்ஷ்ணாগ்ரபிந்நாঃ ஸுதுரே
விநஶ்யந்து தே சூர்ணிதக்ரௌஞ்சசைலா ‖ 29‖

ஜனித்ரீ பிதா ச ஸ்வபுத்ராபராதம்
ஸஹேதே ந கிம் தேவசேனாதிநாத |
அஹம் சட்டிபலோ பவன் லோகாதத
: க்ஷமஸ்வபராதம் சமஸ்தம் மஹேசா ‖ 30‖

நமஹ கேகினே சக்தயே சாபி துப்யாம்
நமஷ்சாக துப்யாம் நம குக்குதாய |
நமঃ சிந்தவே சிந்துதேசாய துப்யாம்
புனঃ ஸ்கந்தமூர்தே நமஸ்தே நமோஸ்து ‖ 31‖

ஜயநந்தபூமன் ஜயபரதாமன்
ஜெயமோககீர்தே ஜயநந்தமுர்தே |
ஜயநந்தசிந்தோ ஜயசேஷபந்தோ
ஜய த்வஂ ஸதா முக்திதாநேசஸுநோ ‖ 32‖

புஜங்காக்யாவৃத்தேன க்லৃப்தாঃ ஸ்தவம் ய
ঃ பதேத்பக்தியுக்தோ குஹாம் ஸம்ப்ரணாம்ய |
ச புத்ராங்கலத்ரஂ தனஂ திர்காமாயு-
ர்லபேத்ஸ்கந்தஸாயுஜ்யமந்தே நரஂ ஸஂ ‖ 33‖

இதி ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய புஜங்கம் ||”

 

Subramanya Bhujangam Lyrics in English

“sadā bālarūpā’pi vighnādrihantrī
mahādantivaktrā’pi pañcāsyamānyā |
vidhīndrādimṛgyā gaṇeśābhidhā me
vidhattāṃ śriyaṃ kā’pi kaldyāṇamūrtiḥ ‖ 1 ‖

na jānāmi śabdaṃ na jānāmi cārthaṃ
na jānāmi padyaṃ na jānāmi gadyam |
cidekā śhaḍāsyā hṛdi dyotate me
mukhānniḥsarante giraścāpi citram ‖ 2 ‖

mayūrādhirūḍhaṃ mahāvākyagūḍhaṃ
manohāridehaṃ mahaccittageham |
mahīdevadevaṃ mahāvedabhāvaṃ
mahādevabālaṃ bhaje lokapālam ‖ 3 ‖

yadā saṃnidhānaṃ gatā mānavā me
bhavāmbhodhipāraṃ gatāste tadaiva |
iti vyañjayansindhutīre ya āste
tamīḍe pavitraṃ parāśaktiputram ‖ 4 ‖

yathābdhestaraṅgā layaṃ yānti tuṅgā-
stathaivāpadaḥ saṃnidhau sevatāṃ me |
itīvormipaṅktīrnṛṇāṃ darśayantaṃ
sadā bhāvaye hṛtsaroje guhaṃ tam ‖ 5 ‖

girau mannivāse narā yeadhirūḍhā-
stadā parvate rājate teadhirūḍhāḥ |
itīva bruvangandhaśailādhirūḍhaḥ
sa devo mude me sadā śhaṇmukhoastu ‖ 6 ‖

mahāmbhodhitīre mahāpāpacore
munīndrānukūle sugandhākhyaśaile |
guhāyāṃ vasantaṃ svabhāsā lasantaṃ
janārtiṃ harantaṃ śrayāmo guhaṃ tam ‖ 7 ‖

lasatsvarṇagehe nṛṇāṃ kāmadohe
sumastomasañChannamāṇikyamañce |
samudyatsahasrārkatulyaprakāśaṃ
sadā bhāvaye kārtikeyaṃ sureśam ‖ 8 ‖

raṇaddhaṃsake mañjuleatyantaśoṇe
manohārilāvaṇyapīyūśhapūrṇe |
manaḥśhaṭpado me bhavakleśataptaḥ
sadā modatāṃ skanda te pādapadme ‖ 9 ‖

suvarṇābhadivyāmbarairbhāsamānāṃ
kvaṇatkiṅkiṇīmekhalāśobhamānām |
lasaddhemapaṭṭena vidyotamānāṃ
kaṭiṃ bhāvaye skanda te dīpyamānām ‖ 10 ‖

pulindeśakanyāghanābhogatuṅga-
stanāliṅganāsaktakāśmīrarāgam |
namasyāmyahaṃ tārakāre tavoraḥ
svabhaktāvane sarvadā sānurāgam ‖ 11 ‖

vidhau klṛptadaṇḍānsvalīlādhṛtāṇḍā-
nnirastebhaśuṇḍāndviśhatkāladaṇḍān |
hatendrāriśhaṇḍānjagatrāṇaśauṇḍā-
nsadā te pracaṇḍānśraye bāhudaṇḍān ‖ 12 ‖

sadā śāradāḥ śhaṇmṛgāṅkā yadi syuḥ
samudyanta eva sthitāścetsamantāt |
sadā pūrṇabimbāḥ kaldaṅkaiśca hīnā-
stadā tvanmukhānāṃ bruve skanda sāmyam ‖ 13 ‖

sphuranmandahāsaiḥ sahaṃsāni cañca-
tkaṭākśhāvalībhṛṅgasaṅghojjvalāni |
sudhāsyandibimbādharāṇīśasūno
tavālokaye śhaṇmukhāmbhoruhāṇi ‖ 14 ‖

viśāleśhu karṇāntadīrgheśhvajasraṃ
dayāsyandiśhu dvādaśasvīkśhaṇeśhu |
mayīśhatkaṭākśhaḥ sakṛtpātitaśce-
dbhavette dayāśīla kā nāma hāniḥ ‖ 15 ‖

sutāṅgodbhavo measi jīveti śhaḍdhā
japanmantramīśo mudā jighrate yān |
jagadbhārabhṛdbhyo jagannātha tebhyaḥ
kirīṭojjvalebhyo namo mastakebhyaḥ ‖ 16 ‖

sphuradratnakeyūrahārābhirāma-
ścalatkuṇḍalaśrīlasadgaṇḍabhāgaḥ |
kaṭau pītavāsāḥ kare cāruśaktiḥ
purastānmamāstāṃ purārestanūjaḥ ‖ 17 ‖

ihāyāhi vatseti hastānprasāryā-
hvayatyādarācChaṅkare māturaṅkāt |
samutpatya tātaṃ śrayantaṃ kumāraṃ
harāśliśhṭagātraṃ bhaje bālamūrtim ‖ 18 ‖

kumāreśasūno guha skanda senā-
pate śaktipāṇe mayūrādhirūḍha |
pulindātmajākānta bhaktārtihārin
prabho tārakāre sadā rakśha māṃ tvam ‖ 19 ‖

praśāntendriye naśhṭasañjJṇe viceśhṭe
kaphodgārivaktre bhayotkampigātre |
prayāṇonmukhe mayyanāthe tadānīṃ
drutaṃ me dayālo bhavāgre guha tvam ‖ 20 ‖

kṛtāntasya dūteśhu caṇḍeśhu kopā-
ddahacChinddhi bhinddhīti māṃ tarjayatsu |
mayūraṃ samāruhya mā bhairiti tvaṃ
puraḥ śaktipāṇirmamāyāhi śīghram ‖ 21 ‖

praṇamyāsakṛtpādayoste patitvā
prasādya prabho prārthayeanekavāram |
na vaktuṃ kśhamoahaṃ tadānīṃ kṛpābdhe
na kāryāntakāle manāgapyupekśhā ‖ 22 ‖

sahasrāṇḍabhoktā tvayā śūranāmā
hatastārakaḥ siṃhavaktraśca daityaḥ |
mamāntarhṛdisthaṃ manaḥkleśamekaṃ
na haṃsi prabho kiṃ karomi kva yāmi ‖ 23 ‖

ahaṃ sarvadā duḥkhabhārāvasanno
bhavāndīnabandhustvadanyaṃ na yāce |
bhavadbhaktirodhaṃ sadā klṛptabādhaṃ
mamādhiṃ drutaṃ nāśayomāsuta tvam ‖ 24 ‖

apasmārakuśhṭakśhayārśaḥ prameha-
jvaronmādagulmādirogā mahāntaḥ |
piśācāśca sarve bhavatpatrabhūtiṃ
vilokya kśhaṇāttārakāre dravante ‖ 25 ‖

dṛśi skandamūrtiḥ śrutau skandakīrti-
rmukhe me pavitraṃ sadā taccaritram |
kare tasya kṛtyaṃ vapustasya bhṛtyaṃ
guhe santu līnā mamāśeśhabhāvāḥ ‖ 26 ‖

munīnāmutāho nṛṇāṃ bhaktibhājā-
mabhīśhṭapradāḥ santi sarvatra devāḥ |
nṛṇāmantyajānāmapi svārthadāne
guhāddevamanyaṃ na jāne na jāne ‖ 27 ‖

kalatraṃ sutā bandhuvargaḥ paśurvā
naro vātha nārī gṛhe ye madīyāḥ |
yajanto namantaḥ stuvanto bhavantaṃ
smarantaśca te santu sarve kumāra ‖ 28 ‖

mṛgāḥ pakśhiṇo daṃśakā ye ca duśhṭā-
stathā vyādhayo bādhakā ye madaṅge |
bhavacChaktitīkśhṇāgrabhinnāḥ sudūre
vinaśyantu te cūrṇitakrauñcaśaila ‖ 29 ‖

janitrī pitā ca svaputrāparādhaṃ
sahete na kiṃ devasenādhinātha |
ahaṃ cātibālo bhavān lokatātaḥ
kśhamasvāparādhaṃ samastaṃ maheśa ‖ 30 ‖

namaḥ kekine śaktaye cāpi tubhyaṃ
namaśChāga tubhyaṃ namaḥ kukkuṭāya |
namaḥ sindhave sindhudeśāya tubhyaṃ
punaḥ skandamūrte namaste namoastu ‖ 31 ‖

jayānandabhūmaṃ jayāpāradhāmaṃ
jayāmoghakīrte jayānandamūrte |
jayānandasindho jayāśeśhabandho
jaya tvaṃ sadā muktidāneśasūno ‖ 32 ‖

bhujaṅgākhyavṛttena klṛptaṃ stavaṃ yaḥ
paṭhedbhaktiyukto guhaṃ sampraṇamya |
sa putrānkalatraṃ dhanaṃ dīrghamāyu-
rlabhetskandasāyujyamante naraḥ saḥ ‖ 33 ‖

Ithi Sri Subramanya Bhujangam ||”

Read Also:- Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Tamil

Leave a Comment