Vinayagar Agaval Lyrics in Tamil

Vinayagar Agaval Lyrics in Tamil / தமிழில் விநாயகர் அகவல் பாடல் வரிகள் – Explore the poetic journey embarked upon by the revered poet Avvaiyar in the composition of “Vinayagar Agaval.” Uncover the unique structure, rhythm, and literary techniques employed in this devotional masterpiece, which captivates listeners with its melodic flow and profound expression.

Vinayagar Agaval Lyrics in Tamil / தமிழில் விநாயகர் அகவல் பாடல் வரிகள்

சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்
பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாட
பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும்
வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்ப

பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும்
வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும்
அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும்
நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும்

நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்
மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும்
இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் முடியும்
திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும்

சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான
அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே
முப்பழ நுகரும் மூஷிக வாகன
இப்பொழு தென்னை ஆட்கொள வேண்டி

தாயா யெனக்குத் தானெழுந் தருளி
மாயாப் பிறவி மயக்கம் அறுத்து
திருந்திய முதலைந் தெழுத்தும் தெளிவாய்
பொருந்தவே வந்தென் உளந்தனில் புகுந்து

குருவடி வாகிக் குவலயந் தன்னில்
திருவடி வைத்துத் திறமிது பொருளென
வாடா வகைதான் மகிழ்ந்தெனக் கருளி
கோடா யுதத்தால் கொடுவினை களைந்தே

உவட்டா உபதேசம் புகட்டியென் செவியில்
தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையும் காட்டி
ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம்
இன்புறு கருணையின் இனிதெனக் கருளி

கருவிக ளொடுங்கும் கருத்தினை யறிவித்து
இருவினை தன்னை அறுத்திருள் கடிந்து
தலமொரு நான்கும் தந்தெனக் கருளி
மலமொரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்தே

ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திரத்தால்
ஐம்புலக் கதவை அடைப்பதும் காட்டி
ஆறா தாரத்து அங்குச நிலையும்
பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை யறுத்தே

இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி வித்து
கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி
மூன்றுமண் டலத்தின் முட்டிய தூணின்
நான்றெழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்தி

குண்டலி யதனிற் கூடிய அசபை
விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து
மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கனலை
காலால் எழுப்பும் கருத்தறி வித்தே

அமுத நிலையும் ஆதித்தன் இயக்கமும்
குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி
இடைச்சக் கரத்தின் ஈரெட்டு நிலையும்
உடல்சக் கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டி

சண்முக தூலமும் சதுர்முக சூட்சமும்
எண் முகமாக இனிதெனக் கருளிப்
புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்
தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனப் படுத்தி

கருத்தினில் கபால வாயில் காட்டி
இருத்தி முத்தி யினிதெனக் கருளி
என்னை யறிவித்து எனக்கருள் செய்து
முன்னை வினையின் முதலைக் களைந்து

வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம்
தேக்கியே யென்றன் சிந்தை தெளிவித்து
இருள்வெளி யிரண்டுக்கு ஒன்றிடம் என்ன
அருள்தரும் ஆனந்தத்தை அழுத்தியென் செவியில்

எல்லை யில்லா ஆனந் தம்அளித்து
அல்லல் களைந்தே அருள்வழி காட்டி
சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டி
சித்தத்தின் உள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி

அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய்
கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி
வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத்தி
கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி

அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை
நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்து
தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை யாண்ட
வித்தக விநாயக விரைகழல் சரணே

 

Vinayagar Agaval Lyrics in English

Sithak Kalapach Senta
Maripoom Padach Chilambu multi-key song
Ponnarai Jnan and Poontukul clothes
grow in the jungle.

An ark belly, a heavy line,
a beautiful face, a distance,
five arms, ankusha affection, and
a blue mane that rests on the chest.

Four mouths, four mouths,
three eyes, three ears,
two ears, and a golden
nose, and a chest of light.

The mushika vahana , who eats three fruits, is now praying for the coconuts
in the karpakas where Duriyameinj Gnana miracles stood not long ago.

Mother Yen got up on her own, and the crocodile
, who was born under illusion, broke
the spell
and entered Ulandan.

Karuli Koda Yutham, who is happy
to be a Guruvadi and who keeps Thiruvadi in himself, is a good person.

Uvata Upadesa Pugattien Sevi
shows unfathomable knowledge and clarity
of
wisdom.

After announcing the concept of the fetus,
two of them cut themselves and
gave each other four.

The closing of the five-fold door with a single mantra in the nine gates and
the position of the six-pointed gate are
stopped and the speech is stopped.

The scribal seed
store of the art of Ediping shows the spiral bridge and the four-seven serpent’s tongue
of the three-storied pillar.

Assembly with the Kundali Yatan The concept of raising the three seven legs of the Moola Dara
by chanting the Vindeju Mantra.

Amudha status and Adithana movement and
Kumuda Sakhayan Guna indicate
the wetness of the middle chakra and
the organ of the body chakra.

Shanmukha Dulam and Chaturmukha Susukma showed me the condition of the
blackened wound.

In the sense, the kabala pointed to the mouth and
kissed
me.

If the mind without voice and mind
is stagnant, clear the mind and press the blissful bliss that
the darkness gives to the two.

Unbounded joy,
showing mercy,
showing Sadasiva inside sound,
showing Shivlingam inside Siddha.

Beyond the atom, beyond the atomic mouth,
the karumbulule, standing
in a knot, stopped and
gathered with a group of volunteers.

Vithaka Ganesha’s testicles sharane, where the essence of Anjak Karam gives itself
the status of the philosophical state of mind.

Understanding the Devotional Verses: Themes and Symbolism in “Vinayagar Agaval”

Unravel the rich tapestry of themes and symbolism woven into the verses of “Vinayagar Agaval.” Delve into the devotional imagery, metaphors, and allegorical representations that depict the divine qualities of Lord Ganesha and convey profound spiritual insights to the devotees.

Read Also:- Unnodu Vazhatha Song Lyrics in Tamil

Unveiling the Spiritual Essence: Meaning and Significance of “Vinayagar Agaval”

In this section, we will delve into the profound spiritual essence of the renowned devotional composition, “Vinayagar Agaval.” Discover the deeper meaning behind the verses and explore the significance of this timeless hymn in the realm of devotion and worship.

Disclaimer – We provide lyrics for educational or singing purposes only. The copyright of the lyrics belongs to their respective owners.

Leave a Comment