Vinayagar Kavasam Lyrics in Tamil / தமிழில் விநாயகர் கவசம் பாடல் வரிகள்

Vinayagar Kavasam Lyrics in Tamil / தமிழில் விநாயகர் கவசம் பாடல் வரிகள்– Vinayagar Kavasam is a revered Tamil hymn dedicated to Lord Vinayagar, also known as Ganesha. This article explores the significance of Vinayagar Kavasam lyrics, delving into its devotional nature and the cultural importance of Lord Vinayagar in Tamil culture.

Vinayagar Kavasam Lyrics in Tamil / விநாயகர் கவசம் லிரிக்ஸ் இன் தமிழ்

தலைமுடி, நெற்றி, புருவம், இணைவிழிகள் காக்க
வளர்சிகையைப் பராபரமாய் வயங்கு விநாயகர் காக்க
வாய்ந்த சென்னி அளவுபடா அதிக சவுந்தரதேக மகோற்கடர் தாம் அமர்ந்து காக்க
விளரற நெற்றியை என்றும் விளங்கிய காசிபர் காக்க
புருவந் தம்மைத் தளர்வின் மகோதரர் காக்க
தடவிழிகள் பால சந்திரனார் காக்க !!

உதடு, நாக்கு, முகவாய்க்கட்டை, வாக்கு, பல், காது, மூக்கு காக்க
கவின் வளரும் அதரம் கசமுகர் காக்க
காலங் கணக்கிரீடர் காக்க
நவில் சிபுகம் கிரிசை சுதர் காக்க
நனிவாக்கை விநாயகர் தாம் காக்க
அவிர்நகை துன்முகர் காக்க
வளர் எழில் செஞ் செவி பாச பாணி காக்க
தவிர்தலுறாது இளங் கொடிபோல் வளர்மணி
நாசியைச் சிந்திதார்த்தர் காக்க !!

முகம், கழுத்து, இணையான தோள்கள், உள்ளம், வயிறு காக்க
காமுரு பூமுகந்தன்னைக் குணேசர் நனி காக்க
களங் கணேசர் காக்க
வாமமுறும் இருதோளும் வயங்கு கந்த
பூர்வசர் தாம் மகிழ்ந்து காக்க
ஏமமுறு மணிமுலை விக்கின விநாசர் காக்க
இதயந் தன்னைத் தோமகலுங் கணநாதர் காக்க
அகத்தினைத் துலங்கு ஏரம்பர் காக்க !!

பக்கங்கள், தொண்டை காக்க
பக்கம் இரண்டையுந் தராதரர் காக்க
பிருட்டத்தைப் பாவம் நீக்கும் விக்கினகரர் காக்க
விளங்கிலிங்கம் வியாள பூடணர் தாம் காக்க
தக்க குய்யந் தன்னை வக்கிரதுண்டர் காக்க
சகனத்தை அல்லல் உக்க கணபர் காக்க
ஊருவை மங்கள மூர்த்தி உவந்து காக்க

முழங்கால்கள், இருகால்கள், இருகைகள், முன்கைகள் காக்க
தாள்முழந்தாள் மகாபுத்தி காக்க
இரு பதம் ஏகதந்தர் காக்க
வாழ்கரம் க்ஷிப்பிரப் பிரசாதனர் காக்க
முன்கையை வணங்குவார்நோய்
ஆழ்தரச்செய் ஆசாபூரகர் காக்க
விரல் பதும அந்தர் காக்க
கேழ்கிளரும் நகங்கள் விநாயகர் காக்க
கிழக்கினிற் புத்தீசர் காக்க !!

திக்குகள் அனைத்திலிருந்தும் காக்க
அக்னியில் சித்தீசர் காக்க
உமா புத்திரர் தென் திசைகாக்க
மிக்க நிருதியிற் கணேசுரர் காக்க
விக்கினவர்த்தனர் மேற் கென்னுந் திக்கதனிற் காக்க
வாயுவிற் கச கர்ணர் காக்க
திகழ்உதீசி தக்கநிதி பர் காக்க
வடகிழக்கில் ஈசநந்தனரே காக்க !!

பகல், இரவு முதலிய காலங்களில் பிற தொல்லைகளிலிருந்தும் காக்க
ஏகதந்தர் பகல் முழுதும் காக்க
இரவினும் சந்தி இரண்டன் மாட்டும்
ஓகையின் விக்கினகிருது காக்க
இராக்கதர் பூதம் உறு வேதாளம்
மோகினிபேய் இவையாதி உயிர்திறத்தால்
வருந்துயரம் முடிவிலாத
வேகமுறு பிணி பலவும் விலக்கு பாசாங்குசர் தாம் விரைந்துகாக்க !!

மானம், புகழ் முதலியவற்றையும் உற்றார், உறவினரையும் காக்க
மதிஞானம் தவம் தானம் மானம் ஒளி
புகழ்குலம் வண்சரீரம் முற்றும்
பதிவான தனம் தானியம் கிருதம்
மனைவி மைந்தர் பயில்நட் பாதிக்
கதியாவும் கலந்து சர்வாயுதர் காக்க
காமர் பவுத்திரர் முன்னான
விதியாரும் சுற்றமெல்லாம் மயூரேசர்
எஞ்ஞான்றும் விரும்பிக் காக்க !!

படிப்போர் நோயற்றவராய் வாழ்வார்
வென்றி சீவிதம் கபிலர் காக்க
கரியாதி எல்லாம் விகடர் காக்க
என்று இவ்வாறிதுதனை முக்காலமும்
ஓதிடினும் பால் இடையூறொன்றும்
ஒன்று உறா முனிவர் அவர்காள் அறிமின்கள்
யாரொருவர் ஓதினாலும்
மன்ற ஆங்கவர்தேகம் பிணியற
வச்சிர தேகம் ஆகி மின்னும் !!

 

Vinayagar Kavasam Lyrics in English

To protect the hair, forehead, eyebrows, eyelashes
Wayangu Ganesha protects Varasikai
The most powerful chennai is the one who sits and defends himself
Kasibar Kakka, who always understood the broad forehead
Puruvand to protect himself
Bala Chandranar to protect the Tadavishils !!

To protect the lips, tongue, mouth, mouth, teeth, ears and nose
Gavin’s growing Atharam Kasamugar to guard
Calling accountant to save
Navil Sibugam Krisai Sudar to protect
Ganesha will protect Nanivaka
To protect the unshaven villain
To protect the senh sevi pasha style in Varak Egril
Unavoidably growing like a young vine
To protect the nostrils think !!

Protect the face, neck, parallel shoulders, belly, abdomen
Gunesar Nani to protect Kamuru Bhumukandanna
Kalang Ganesar Kaka
Left-shouldered Wayangu Ganda
Purvasar himself is pleased to protect
Vanasar Kakka, who sold the Emamuru manimula
To protect himself from the heart
Protect the insider.

Protect the sides, throat
Save page two
To protect the salesman who removes the sin of the body
Mukulilingam Viyala Bhutanar Dham Kaka
Thakkuyan to protect himself from perversion
Protect your husband
Mangala Murthy to protect the town

Knees, Biceps, Seats, Forearms to protect
To protect the sheet-fed Mahabudthi
To protect two padam monogamists
Long live Kshiprap Prasadanar Kaka
Bowing the forearm
Protect the people
Keep your fingers crossed
Ganesha guarded by snarling claws
Protect Buddha from the east!!

To protect from all evils
Protect Chitheesar in Agni
The sons of Uma guard the south
May Lord Ganesh protect you for many years
Seller reserves the right to sell
To protect kasa karnar from gas
To maintain the Dikaludishi Takanidhi Par
Protect Esanandana in the northeast!!

Protect from other disturbances during day, night etc
Ekatandar to guard the whole day
Even at night the two meet
To protect the sale of Ogai
Rakathar is a goon
Mohinibeyi is alive because of this
Repentance is infinite
Get rid of all the fast-paced work and hurry up!

To protect honor, reputation etc
Madinjanam Tavaam Danam Anam Aura
The glory family is complete
The recorded garbage grain is krita
Wife Maindar Bailnut Patik
Kathiya joins in and defends the army
Kamar Bautira’s predecessor
Vidhiyar all around is a Maureser
Love it on Sunday!!

Those who study will live disease free
Bandi Sivitham Kapilar Kakka
Karyati to protect everything
That’s how it’s been known for three years
Odithin and milk are a hindrance
One is Ura Munivar Avarkal Arimins
Even if someone recites it
Manara Angavarthekam Biniyara
Vachira Tegam is sparkling!!

Read Also – Vinayagar Agaval Lyrics in Tamil

Vinayagar Kavasam Lyrics: An Auspicious Chant

Vinayagar Kavasam is a devotional composition written in Tamil, the ancient language of Tamil Nadu. The hymn consists of verses that praise and seek the blessings of Lord Vinayagar, the elephant-headed deity revered as the remover of obstacles and the provider of good fortune.

The Sacred Language of Tamil

The lyrics of Vinayagar Kavasam are beautifully crafted in Tamil, a language that holds deep cultural and spiritual significance. Tamil is one of the oldest classical languages in the world, known for its rich literary tradition. The use of Tamil in the hymn adds authenticity and connects it to the cultural heritage of Tamil-speaking communities.

Read Also – Sivapuranam Lyrics in Tamil

Devotion and Prayer

Vinayagar Kavasam is a powerful expression of devotion and prayer. The verses of the hymn vividly describe the qualities and attributes of Lord Vinayagar, emphasizing his ability to bestow blessings, remove obstacles, and grant prosperity and success. Reciting the Kavasam is believed to invoke the divine presence of Lord Vinayagar and seek his intervention in one’s life.

Exploring the Sacred Hymn of Vinayagar Kavasam

Vinayagar Kavasam holds deep spiritual significance and resonates with devotees. Let’s explore the themes and teachings embedded within its verses.

Protection and Guidance

The hymn emphasizes Lord Vinayagar’s role as a protector and guide. The lyrics describe his various forms and attributes, highlighting his ability to safeguard devotees from obstacles, negative energies, and challenges. The Kavasam acts as a shield of divine protection, inspiring devotees to place their trust in the benevolence of Lord Vinayagar.

Remover of Obstacles

Lord Vinayagar is revered as the remover of obstacles, and the Vinayagar Kavasam lyrics reflect this aspect. The verses invoke Lord Vinayagar’s blessings to overcome hurdles, both internal and external, and to attain success in various endeavors. The hymn instills faith in devotees, encouraging them to seek Lord Vinayagar’s assistance in their pursuit of goals and aspirations.

Symbolism and Spiritual Lessons

The Vinayagar Kavasam lyrics are rich in symbolism, conveying profound spiritual lessons. The hymn draws parallels between the qualities of Lord Vinayagar and human nature, emphasizing the importance of humility, perseverance, and surrender on the spiritual journey. The verses serve as a reminder to cultivate virtuous qualities and seek inner transformation.

Leave a Comment